الحاق يک تبصره به ماده (26) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران

الحاق يک تبصره به ماده (26) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران شماره180617/ت41389هـمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 80662/100 مورخ 29/8/1387 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (26) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، موضوع تصويب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 اضافه مي‌شود:
« تبصره ـ تمديد گواهينامه‌هاي يادشده حداكثر به مدت دو سال با تشخيص معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مجاز است.»

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


18596 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/9/23 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران