الحاق يک تبصره به ماده (1) آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي

الحاق يک تبصره به ماده (1) آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي شماره180640/ت40684هـ
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 33/4127/ط مورخ 29/5/1387 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) آئين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره 33000/ت39037ك مورخ 19/1/1387 اضافه مي‌شود:
« تبصره ـ شركتها و مؤسسات تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند. نحوه حسابرسي از شركتها و مؤسسات يادشده با توافق وزراي امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين مي‌گردد.»
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18596 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/9/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران