مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ26/6/1387 موضوع: اصلاح تبصره4 ماده5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي براي اجرا در سال تحصيلي 1387 ـ 1386

مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ26/6/1387 موضوع: اصلاح تبصره4 ماده5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره شماره3/13250/120روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمين جلسة شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 26/6/1387 درخصوص اصلاح تبصرة 4 ماده5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دورة راهنمايي تحصيلي، ارسال مي‌شود. لذا خواهشمند است نسبت به درج اين مصوبه، اقدام فرماييد.

دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مهدي نويد

شماره8/12538/120 27/8/1387
وزارت آموزش و پرورش
به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 26/6/1387 درخصوص اصلاح تبصره4 ماده 5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي براي اجرا در سال تحصيلي 1387 ـ 1386 جهت اجرا و ابلاغ به واحدهاي تابعه ارسال مي‌شود.
دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مهدي نويد

مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ26/6/1387 موضوع: اصلاح تبصره4 ماده5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي براي اجرا در سال تحصيلي 1387 ـ 1386

ماده واحده:
شوراي عالي آموزش و پرورش با اصلاح تبصره4 ماده 5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي تحصيلي صرفاً براي سال تحصيلي 1387 ـ 1386 به شرح زير موافقت مي‌كند:
تبصره4ـ در ارزشيابي‌هاي پس از نوبت دوم، نمره هر درس به‌شرح زير محاسبه مي‌شود.
نمره تكويني نوبت دوم به شرط تأثير مثبت با نمره پاياني درس يا دروس تجديدي دانش‌آموزان يا غايبين موجه جمع‌شده و ميانگين آن به عنوان نمره آن درس يا دروس منظور خواهدشد. در صورتي كه نمره تكويني تأثير منفي داشته باشد، اعلام نتيجه صرفاً براساس نمره پاياني آن درس يا دروس صورت خواهدگرفت.
موضوع: اصلاح تبصره 4 ماده 5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي براي اجرا در سال تحصيلي 1387 ـ 1386 در هفتصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 26/6/1387 به تصويب رسيد.
دبير شورا ‌ـ مهدي نويد رييس جلسه ـ عليرضا علي‌احمدي
اصلاح تبصره4 ماده5 آيين‌نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي براي اجرا در سال تحصيلي 1387 ـ 1386 مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدي نژاد
18590 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/6/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران