الحاق بند « ز» به ماده (2) آيين‌نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي

الحاق بند « ز» به ماده (2) آيين‌نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي شماره174510/ت40578هـوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌ جمهور
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‌ جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/51141 مورخ 29/4/1387 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند « ز» به ماده (2) آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي، موضوع تصويب‌نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 5/4/1387، اضافه مي‌شود:
ز ـ نماينده وزارت كشور
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18590 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/9/20 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت دادگستري
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران