آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات

آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات شماره7842/87/1مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آئين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات كه در تاريخ 11/9/1387 به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

مقدمه

قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد، و در اين مسئوليت سنگين قضات، نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند، به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مند شدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغل قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.
براين اساس آيين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 19/11/1381 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

فصل اول
ضوابط ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات

ماده1ـ تغيير مقام و ارتقاء گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به ترتيب زير تعيين مي‌گردد:
ماده2ـ ارتقاء گروه شغلي و تعيين سمت قضات مستلزم داشتن شرايط زير است:
1ـ سنوات قضايي: مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضا در مراجع قضائي اشتغال دارد يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به آن، و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته‌است، جزو سنوات قضايي وي محسوب خواهد شد.
2ـ رعايت مراتب سمت‌هاي قضايي: براي ارتقاء به سمت قضايي و گروه بالاتر، بايد مدت اشتغال در سمتهاي قبلي مورد توجه قرار گيرد.
تبصره ـ نحوه احتساب سنوات قضائي و ميزان تأثير اشتغال در سمت‌هاي قضايي قبلي جهت ارتقاء به گروه يا سمت بالاتر مطابق دستورالعمل جداگانه مي‌باشد.
ماده3ـ شرايط ارتقاء پايه قضائي:
سنوات قضائي در تعيين پايه قضايي قضات مؤثر است.
1ـ داشتن سنوات قضايي لازم، كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي است، مگر اينكه شروع اشتغال به كار قضايي در تهران باشد كه ارتقاء اولين پايه مستلزم سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
2ـ ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
3ـ عملكرد مناسب و رعايت شوؤن قضايي.
تبصره ـ محكوميتهاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تأخير در ترفيع پايه قضايي است.
ماده4ـ ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به تشخيص دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
1ـ درخواست ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هرسال حسب مورد تحويل مسئول مافوق اعم از دادستان يا رئيس حوزه قضايي يا ساير مقامات مربوط شود. رئيس كل دادگستري استان يا ساير مقامات ذيربط موظفند درخواست ترفيع را حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال نمايند.
2ـ ملاك احتساب سنوات خدمت براي ترفيع پايه، اول فروردين ماه هر سال خواهدبود و چنانچه آغاز خدمت قضايي بعد از شروع سال باشد از اول فروردين سال بعد محاسبه خواهدشد.
3ـ دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق مربوط را از دادسراي انتظامي قضات استعلام نمايد.
ماده5 ـ ضوابط كيفي و كمي ارزشيابي و توانايي قضات مطابق آئين‌نامه شماره 6209/82/1 مورخ 21/4/1382 است و مسئوليت ارزشيابي با دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.
ماده6 ـ ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن مطابق دستورالعمل جداگانه است.
ماده7ـ اجراي دقيق ضوابط مربوط به ارتقاء گروههاي شغلي و تعيين سمت قضايي مطابق مقررات اين آيين‌نامه به عهده كميسيون نقل و انتقال قضات مي‌باشد.
تبصره1ـ در صورت ضرورت و بنا به پيشنهاد كميسيون نقل و انتقال قضات و تصويب رئيس قوه قضائيه، واگذاري سمت قضايي در گروه بالاتر به فرد فاقد شرايط از لحاظ سنوات و پايه قضائي بلامانع است. فرد مذكور از حقوق و مزاياي گروه جديد برخوردار خواهدشد.
تبصره2ـ چنانچه تنزل گروه شغلي به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضائي باشد فرد مذكور كماكان از مزاياي گروه شغلي قبلي تا ارتقاء به گروه بعدي استفاده مي‌كند.
تبصره3ـ قضاتي كه تا تصويب و اجراي اين آئين‌نامه در گروههاي بالاتري قرار دارند، ماداميكه متصدي سمت فعلي هستند در گروه فعلي خواهند ماند.

فصل دوم
گروههاي شغلي

ماده8 ـ گروه شغلي قضات به موجب تبصره‌هاي 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بشرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ پايه چهار قضائي ـ گروه يك ـ (سابقه قضائي تا 3سال)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي).
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
تبصره ـ حقوق كارآموزان قضايي فارغ‌التحصيل براساس حقوق مبناي گروه شغلي يك جدول قضات پرداخت مي‌گردد.
2ـ پايه پنج قضائي ـ گروه دو ـ (سابقه قضائي تا 3سال)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي).
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
3ـ پايه شش قضائي ـ گروه سه ـ (سابقه قضائي 3 الي6 سال)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي).
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي.
4ـ پايه هفت قضائي ـ گروه چهار ـ (سابقه قضائي 6 الي9 سال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضي شوراي حل اختلاف.
ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي.
5 ـ پايه هشت قضائي ـ گروه پنج ـ (سابقه قضائي 9 الي12 سال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال).
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ معاون رئيس دادگاه عمومي بخش.
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي.
6 ـ پايه نه قضائي ـ گروه شش ـ (سابقه قضائي 12 الي 15 سال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو.
ـ معاون قضائي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ معاون قضائي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضائي سرپرست مجتمع قضايي.
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي.
ـ بازرس قضايي.
7ـ پايه ده قضائي ـ گروه هفت ـ (سابقه قضائي 15 الي 18 سال)
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو.
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و بازپرس دادسراي نظامي.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و معاون دادسراي نظامي.
ـ معاون قضائي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضائي سرپرست مجتمع قضايي.
ـ رئيس دادگستري شهرستان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي.
ـ معاون قضائي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر و دادگاه كيفري استان.
ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب و سرپرست مجتمع قضايي.
ـ بازرس قضايي.
ـ مستشار قضايي.
ـ دادرس علي‌البدل ديوان عدالت اداري.
8 ـ پايه يازده قضائي ـ گروه هشت ـ (سابقه قضائي 18 الي 21 سال)
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان.
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يك.
ـ مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر و كيفري استان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي.
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان.
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ رئيس دادگستري شهرستان.
ـ سرپرست مجتمع قضايي و معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس دادگاه نظامي دو.
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي.
ـ بازرس قضايي.
ـ مستشار قضايي.
ـ مستشار ديوان عدالت اداري.
تبصره ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و معاونين قضايي دادستان تهران از مزاياي يك گروه شغلي بالاتر استفاده مي‌كنند.
9ـ گروه نه ـ (سابقه قضائي 21 الي 24 سال)
تبصره1ـ ارتقاء به گروههاي شغلي 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرايط لازم، مستلزم داشتن پايه قضائي يازده مي‌باشد.
تبصره2ـ مقامات رديف‌هاي 5 الي 10 اين گروه به شرط حداقل 3 سال توقف در گروه هشت و داشتن ساير شرايط لازم به گروه9 ارتقاء خواهنديافت.
ـ داديار دادسراي ديوان عالي كشور.
ـ داديار دادسراي انتظامي قضات.
ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري.
ـ قائم مقام رئيس كل دادگستري استان.
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان.
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس دادگاه نظامي يك.
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان.
ـ معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي.
ـ مستشار قضايي.
10ـ گروه ده ـ (سابقه قضائي 24 الي 27 سال)
ـ داديار دادسراي ديوان عالي كشور.
ـ عضو معاون ديوان عالي كشور.
ـ رئيس شعبه و عضو اصلي و علي‌البدل دادگاه عالي انتظامي قضات.
ـ رئيس شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري.
ـ معاون قضائي دادستان كل كشور.
ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري.
ـ قائم مقام و معاون قضائي سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
ـ معاون قضائي دادسراي انتظامي قضات.
ـ رئيس كل دادگستري استان.
ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران.
11ـ گروه يازده ـ (سابقه قضائي 27 الي 30 سال)
ـ معاون اول رئيس قوه قضائيه.
ـ معاونين قضايي رئيس قوه قضائيه.
ـ رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات.
ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور.
ـ رئيس شعبه ديوانعالي كشور.
ـ معاون اول دادستان كل كشور.
ـ دادستان انتظامي قضات.
ـ مستشار ديوان عالي كشور.
ـ مشاور رئيس قوه قضائيه.
12ـ گروه دوازده:
ـ رئيس ديوانعالي كشور.
ـ دادستان كل كشور.
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه در بالاترين گروه شغلي قضايي قرار دارد.
ماده9ـ دارندگان سمت‌هاي قضايي گروههاي 1 الي 11، در صورت توقف بيش از 3 سال در هرگروه، چنانچه واجد شرايط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد، به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا مقامات مربوط و تصويب رئيس قوه قضائيه از حقوق و مزاياي گروه بالاتر حداكثر تا دو بار و گروه يازده براي يك بار بهره‌مند خواهندشد.
ماده10ـ دارندگان پايه‌هاي قضايي بيش از پايه قضايي مرتبط با سمت و همچنين دارندگان سابقه قضايي بيش از سابقه مورد نياز در سمت، حداكثر از مزاياي دو گروه بالاتر و تا سقف گروه 12 بهره‌مند خواهندشد.
ماده11ـ در اجراي تبصره1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 عدد مبناي دارندگان پايه‌هاي قضايي گروه‌هاي 9 تا 12 به ترتيب به ازاي هرگروه بالاتر 10 واحد به عدد مبناي گروه قبلي اضافه مي‌گردد و عدد مبناي رئيس قوه‌قضاييه 200 مي‌باشد.
ماده12ـ مزاياي ايثارگري علاوه بر احتساب سطح تحصيلي بالاتر حداكثر تا يك گروه شغلي (معادل ده واحد عدد مبنا) و تا سقف گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق با جدول زير مزاياي تا يك گروه شغلي و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهدشد.

حوزه قضايي
استان شهرستان ـ بخش
درجه درجه
3 2 1
2 مزاياي 1 گروه مزاياي 75/0 گروه مزاياي 5/0 گروه
1 مزاياي 75/0 گروه مزاياي 5/0 گروه مزاياي 25/0 گروه
0 مزاياي 5/0 گروه مزاياي 25/0 گروه ــ

تبصره ـ عدد حاصل شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهدشد.
ماده14ـ مقررات اين آيين‌نامه صرفاً شامل دارندگان پايه‌هاي قضائي مي‌باشد.
تبصره ـ تطبيق وضعيت قضات شاغل در پستهاي ستاره‌دار ستادي منوط به تعيين تكليف و انتصاب در سمت‌هاي قضائي است.
ماده15ـ مشاغل قضائي كه در اين آئين‌نامه پيش‌بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در اين آئين‌نامه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه‌قضائيه در يكي از گروه‌هاي شغلي قرار خواهندگرفت.
ماده16ـ اين آيين‌نامه با 16 ماده و 12 تبصره به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 11/9/1387 بتصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ 15/9/1386 قابل اجرا بوده و آئين‌نامه‌هاي مغاير لغو مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

18576 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/9/11 :تاريخ تصويب
:موضوع قوه قضائيه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران