رأي شماره 553 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام معلمين حق‌التدريس

رأي شماره 553 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام معلمين حق‌التدريس شماره هـ/87/515تاريخ: 19/8/1387
شماره دادنامه: 553
كلاسه پرونده: 87/515
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدکاظم موسوي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ ‎شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/641 موضوع شکايت خانم مرضيه واعظي سبزوار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 906 مورخ 13/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق قانون به کارگيري معلمين حق التدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدريس که مجموع سالهاي تدريس آنان صرفنظر از انفصال يا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و يا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته مي‎شوند و شاکي از تاريخ اشتغال(1/7/1381) تا تاريخ تصويب و لازم‎الاجراء شدن قانون 7/7/1383 واجد شرايط قانوني نبوده است، شکايت غيروارد تشخيص لذا با استناد قوانين مرقوم و مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. بـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/380 موضوع شکايت خانم اعظم جعفري زادسعدآبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 886 مورخ 13/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدريس که مجموع سالهاي تدريس آنان صرفنظر از انفصال و انقطاع حداقل 2 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و يا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته مي‎‎‎شوند و شاکي از تاريخ اشتغال (1/7/1380) تا تاريخ تصويب و لازم‎الاجراء شدن قانون (7/7/1383) واجد شرايط قانوني نبوده است، شکايت غيروارد تشخيص لذا به استناد قوانين مرقوم و مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايـت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه 3 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/518 موضوع شکايت خانم فاطمه خمار به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 1127 مورخ 30/5/1387 چنين رأي صادر نموده است با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه طرف شکايت و تصاوير ابلاغهاي مشاراليه مبني بر اشتغال وي در سالهاي تحصيلي 1381ـ1380، 1382ـ1381، 1383ـ1382، 1384ـ1383 بنا به مراتب فوق نامبرده مشمول دستورالعمل قانون بکارگيري معلمان حق‌التدريس بنظر ميرسد لذا مستنداً به دستورالعمل مارالذکر رأي به ورود شکايت مطروحه مبني بر استخدام رسمي شاکيه با رعايت ساير مقررات صادر و اعلام ميگردد. دـ شعبه 3 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/671 موضوع شکايت خانم فاطمه مهرزاد به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 1088 مورخ 30/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه مشتکي‎عنه و تصاوير ابلاغهاي مشاراليها مبني بر انتقال بکار وي در سالهاي تحصيلي1382ـ1381، 1383ـ1382 و 1384ـ1383 و تصوير کارنامه قبولي نامبرده در آزمون استخدامي ادواري سال 1383 ضميمه پرونده بنابه مراتب فوق وي مشمول بند 2/3 دستورالعمل اجرايي قانون بکارگيري معلمان حق‌التدريس بنظر مي‎رسد، لذا مستنداً به دستورالعمل مارالذکر رأي به ورود شکايت مطروحه مبني بر الزام طرف شکايت به استخدام رسمي با رعايت ساير مقررات استخدام صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده واحده قانون به‌کارگيري معلمين حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383 و قانون استفساريه آن مصوب 11/9/1383 معلمان حق التدريس که مجموع سالهاي تدريس آنان صرفنظر از انفصال يا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد، بدون آزمون و يا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته با شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومـي استخدامي به استخدام آموزش و پرورش پذيرفته مي‎شوند. نظر بـه اينکه احراز شرط مدت خدمت به ميزان 3 يا 4 سال در تاريخ تصويب و اجرا ملاک نظر مقنن است، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 886 و 906 مورخ 13/5/1387 شعبه چهارم در حدي که مفيد اين معني مي‎باشد، صحيح و مطابق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

18568 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران