رأي شماره 555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني

رأي شماره 555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني شماره هـ/87/516تاريخ: 19/8/1387
شماره دادنامه: 555
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم مرضيه زارع.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکايت خانم طوبي نباتي احمدي به طرفيت اداره راه و ترابري و ترابري کهکيلويه و بويراحمد بخواسته صدور رأي مبني بر تبديل وضع استخدامي اينجانب از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکيه از سال 9/10/1372 با مدرک ليسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نيز همکاري وي ادامه دارد و اداره متبوعه نيز طي نامه شماره 23/2074 مورخ 20/2/1376 ليست نيروهاي داراي تحصيلات دانشگاهي را جهت استخدام رسمي يا پيماني درخواست نموده و نهايتاً اداره کل امور کارکنان طي نامه شماره 22882 مورخ 4/7/1376 نامبرده را به هسته گزينش معرفي و از ناحيه هسته گزينش وزارت راه و ترابري و ترابري، استخدام پيماني خانم طوبي نباتي احمدي بلامانع اعلام گرديده و سازمان امور اداري و استخدامي کشور طي نامه شماره 27319/43/2 مورخ 2/8/1377 با تبديل پست سازماني شماره 28 تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشيابي از موقت به ثابت جهت تخصيص به شاکيه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرايط تصدي پست پيشنهادي گرديده و با طي مراحل اداري فوق داراي حقوق مکتسبه‎اي گرديده است که عدم صدور حکم پيماني موجب تضييع حقوق مکتسبه مي‎باشد و از طرفي استناد سازمان امور اداري و استخدامي دفتر تشکيلات زيربنايي به مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوري منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر براي خدمت رسمي دولت استخدام اشخاص از طريق امتحان يا مسابقه صورت مي‎گيرد. بنابراين شکايت شاکيه وارد و موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به تبديل وضعيت استخدامي مشاراليها از خريد خدمت به پيماني صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/808 موضوع شکايت خانم مرضيه زارع به طرفيت اداره کل راه و ترابري استان کهکيلويه و بويراحمد بخواسته صدور رأي مبني بر تبديل وضع استخدامي از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده در جوابيه ارسالي خود اعلام کرده است جذب و بکارگيري نيروي انساني در دستگاه‎هاي دولتي براساس مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوري از طريق آگهي و شرکت در آزمون استخدامي صورت‌مي‎گيرد و شاکيه نيز در صورت دارا بودن شرايط در آزمون استخدامي شرکت که در صورت قبولي به صورت رسمي و يا پيماني استخدام خواهد شد و شاکيه نيز مجوز قانوني براي استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شکايت شاکيه غير وارد تشخيص عليهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به تجويز ماده يک تصويب‎نامه چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني مصوب 1378 هيأت وزيران آن دسته از دستگاههاي دولتي که براساس تصويب‎نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 و با رعايت ضوابط از خدمات کارکنان خريد خدمت استفاده مي‎کنند و به خدمت ايشان نياز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعيت خدمتي اين قبيل کارکنان را به پيماني يا عناوين مشابه ديگري که در قوانين مربوط وجود دارد تغيير دهند. با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دادخواهان واجد شرايط مندرج در آيين‎نامه پيش‌گفته بوده‎اند، بنابراين دادنامه شماره846 مورخ 27/6/1386 شعبه سيزدهم صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

18568 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/19 :تاريخ تصويب
:موضوع اداره راه و ترابري كهكيلويه و بوير احمد
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران