الحاق بند (5) به تصويب‌نامه موضوع اختصاص منابع موردنياز از محل حساب ذخيره ارزي جهت بازسازي و نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي و ناوگان هوايي دولتي براي اجرا در سال 1387

الحاق بند (5) به تصويب‌نامه موضوع اختصاص منابع موردنياز از محل حساب ذخيره ارزي جهت بازسازي و نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي شماره151729/ت40141كو ناوگان هوايي دولتي براي اجرا در سال 1387

وزارت راه و ترابري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/7/1387 بنا به پيشنهاد شماره 4926/11 مورخ 25/3/1387 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
تصويب‌نامه شماره 24999/ت37291هـ مورخ 22/2/1386، موضوع اختصاص منابع موردنياز از محل حساب ذخيره ارزي جهت بازسازي و نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي و ناوگان هوايي دولتي براي اجرا در سال 1387 با الحاق متن زير به عنوان بند (5) تمديد مي‌گردد.
5 ـ رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ الزامي است.
اين تصـويب‌نامه در تاريـخ 26/8/1387 به تأييد مقام محترم رياسـت جمـهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18565 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/26 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران