تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد شماره0101/56776تذكر ضروري روزنامه رسمي :
با عرض پوزش تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، منتشره در روزنامه‌رسمي شماره18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده كه بدينوسيله چاپ و منتشر مي‌گردد.

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص « لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» مصوب مورخ 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيد و مقرر گرديد:
دولت جمهوري اسلامي ايران به هنگام الحاق به كنوانسيون مزبور، در بيانه‌اي متن ذيل را لحاظ نمايد:
« جمهوري اسلامي ايران تطهير عوايد اموال بدست آمده ناشي از جرائم موضوع ماده (23) كنوانسيون را منحصراً ناشي از عوائد جرائم مندرج در اين كنوانسيون مي‌داند.»
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.


رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

18565 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/20 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور خارجه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران