اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي شماره147416/ت38833هـوزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ و به استناد ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

ماده1ـ هدف سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي با بكارگيري اصول محاسبات بيمه‌اي در حوزه بيمه و رعايت اصول بنگاه‌داري در حوزه سرمايه‌گذاري با بهره‌گيري از وجوه و ذخاير مي‌باشد.
ماده2ـ موضوع فعاليت سازمان در راستاي تحقق اهداف بيمه‌اي مقرر در قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قانون تأمين اجتماعي همچون بازنشستگي، بيكاري، حوادث و بيماريها، غرامت دستمزد، مستمري از كارافتادگي و بازماندگان و همچنين خدمات درماني و اداره صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني مربوط مي‌باشد.
ماده3ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي‌باشد و به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهدشد.
ماده4ـ مركز اصلي سازمان در تهران است و مي‌تواند در تهران و ساير مناطق كشور شعبه و نمايندگي ايجاد و يا از طريق واگذاري برخي از امور به كارگزاريها با رعايت تبصره (1) ماده (12) قانون يادشده اقدام نمايد.
تبصره ـ سازمان مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور اقدام نمايد.
ماده5 ـ اركان سازمان عبارتند از:
الف ـ شورا
ب ـ هيئت مديره
پ ـ مديرعامل
ت ـ هيئت نظارت
ماده6 ـ اعضاي شوراي سازمان عبارتند از:
الف ـ هشت (8) نفر نمايندگان دولت به شرح زير:
1ـ رييس جمهور (رييس شورا)
2ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي
3ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4ـ وزير كار و امور اجتماعي
5 ـ وزير صنايع و معادن
6 ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
7ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
8 ـ معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
ب ـ چهار (4) نفر نماينده كارفرمايان به شرح زير:
1ـ سه (3) نفر كارفرماي واحدهاي توليدي، صنعتي و بازرگاني به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان.
2ـ يك (1) نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخاب كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان.
پ ـ سه (3) نفر نماينده بيمه شدگان به شرح زير:
1ـ دو (2) نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي توليدي، صنعتي و صنفي به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.
2ـ يك (1) نفر نماينده بيمه‌شدگان واحدهاي اداري دولتي به انتخاب اتحاديه كارمندان دولت مطابق قوانين و مقررات مربوط.
ماده7ـ اعضاي شورا براي مدت چهارسال انتخاب و جايگزيني پيش از موعد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره1ـ چنانچه هر يك از اعضاي شورا بر كنار، فوت يا استعفا نمايد يا بيش از سه جلسه متوالي با تشخيص رييس شورا بدون عذر موجه غيبت كند جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در اين ماده انتخاب خواهدشد.
تبصره2ـ جلسات شورا با حضور (10) نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با رأي موافق حداقل (8) عضو حاضر قطعيت خواهديافت.
ماده8 ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ تصويب خط‌مشي و راهبردهاي كلان سازمان.
ب ـ تصويب برنامه و بودجه، صورتهاي مالي و عملكرد سالانه سازمان.
پ ـ تعيين اعضاي هيئت مديره و هيئت نظارت.
ت ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و حق‌الزحمه هيئت نظارت.
ث ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان.
ج ـ بررسي و تصويب تشكيلات كلان سازمان به پيشنهاد هيئت مديره.
چ ـ تصويب پيشنهاد هيئت مديره سازمان در خصوص انتخاب مديرعامل.
ح ـ پيشنهاد تغيير و يا اصلاح اساسنامه.
خ ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره سازمان در شورا مطرح مي‌شود.
تبصره1ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات شورا به موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه پس از تشكيل اولين جلسه به تصويب شورا مي‌رسد.
تبصره2ـ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با دعوت شورا بدون حق رأي در جلسات شورا شركت مي‌كنند.
تبصره3ـ شورا براي بررسي و اظهارنظر درخصوص مسايل سازمان مي‌تواند كارگروه‌هاي تخصصي داشته‌باشد. ترتيب تشكيل جلسات شورا و كارگروه‌هاي تخصصي آن طبق آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه ظرف سه ماه پس از تشكيل اولين جلسه به تصويب شورا مي‌رسد.
د ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي (از جمله نرخ حق بيمه و سن بازنشستگي) براساس شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي، محاسبات بيمه‌اي جهت تصويب در هيئت وزيران و سير مراحل قانوني.
ماده9ـ اعضاي هيئت مديره سازمان متشكل از پنج نفر خواهدبود كه با رعايت بند « ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تبصره (1) آن با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا انتخاب مي‌شوند.
تبصره1ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل توسط رييس شورا براي مدت چهارسال انتخاب خواهندشد.
تبصره2ـ صدور احكام اعضاء و رييس هيئت مديره و مديرعامل به عهده رييس شورا است.
ماده10ـ هيئت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان نايب رييس و يك نفر منشي انتخاب مي‌نمايد.
ماده11ـ وظايف رييس هيئت مديره به شرح زير است:
الف ـ دعوت از اعضاي هيئت مديره جهت تشكيل جلسات.
ب ـ اداره جلسات هيئت مديره.
پ ـ انعكاس پيشنهادات هيئت مديره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هيئت مديره به مديرعامل.
تبصره ـ كاركنان سازمان در صورت عضويت در هيئت مديره مسئوليت اجرايي نخواهندداشت.
ماده12ـ مدت عضويت اعضاي هيئت مديره چهارسال است. تجديد انتخاب و يا جايگزيني قبل از موعد آنان (در صورت احراز نداشتن شرايط مقرر در قانون) به ترتيب مقرر در اين اساسنامه خواهدبود.
تبصره1ـ تا زمان انتخاب اعضاي هيئت مديره جديد، هيئت مديره قبلي در سمت خود انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره2ـ در صورت استعفاء ، عزل و يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، شورا موظف است به ترتيب مقرر در اين اساسنامه ظرف يك ماه جانشين وي را تعيين نمايد.
ماده13ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
الف ـ بررسي و تدوين خط‌مشي، راهبردهاي كلان و برنامه‌هاي اجرايي لازم براي دستيابي به اهداف سازمان جهت ارايه به شورا.
ب ـ بررسي و تدوين بودجه، صورتهاي مالي و عملكرد سالانه سازمان جهت ارايه به شورا.
پ ـ بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها و ضوابط مورد نياز و ارايه آنها به شورا.
ت ـ بررسي و تدوين ساختار و تشكيلات كلان سازمان و ارايه آن به شورا و تصويب تشكيلات تفصيلي سازمان.
ث ـ بررسي و تأييد نحوه استفاده و بهره‌برداري از وجوه و ذخاير سازمان و پيشنهاد آن به شورا.
ج ـ پيشنهاد نصب و عزل مديرعامل سازمان به شورا.
چ ـ تعيين اعضاي هيئت مديره شركتها و مؤسسات تابعه بدون واسطه.
ح ـ اعمال اختيارات مجمع عمومي، شورا يا هيئت امناي صندوق‌هاي بيمه‌اي اجتماعي و درماني وابسته از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير.
خ ـ انجام ساير امور لازم براي سازمان در چارچوب اين اساسنامه و قوانين مربوط.
تبصره ـ هيئت‌مديره مي‌تواند در صورت لزوم بخشي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد. اين واگذاري رافع مسئوليت هيئت مديره نخواهدبود.
د ـ پيشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهاي بيمه‌هاي تكميلي و ساير قراردادهاي توافقي به شورا.
ذ ـ انتخاب نمايندگان سازمان جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنان متعلق به سازمان مي‌باشد.
ماده14ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آنها با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهدبود.
تبصره ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات به موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه به تصويب هيئت‌مديره مي‌رسد.
ماده15ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
الف ـ اداره امور جاري سازمان در چارچوب مقررات قانوني، خط‌مشي‌ها، برنامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب شورا و هيئت مديره.
ب ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهاي مالي و عملكرد سازمان جهت ارايه به هيئت مديره.
پ ـ استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيلات مصوب.
ت ـ صدور احكام اعضاء هيئت مديره شركتها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصويب هيئت مديره سازمان.
ث ـ صدور حكم مديرعامل شركتها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصويب هيئت مديره آن شركتها.
تبصره1ـ مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه مراجع قانوني نماينده سازمان مي‌باشد و مي‌تواند اين اختيار را شخصاً و يا به وسيله نمايندگان يا وكلايي كه تعيين مي‌كند اعمال نمايد.
تبصره2ـ مكاتبات رسمي، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان با امضاء مديرعامل و مهر سازمان معتبر خواهدبود.
تبصره3ـ مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود، قسمتي از وظايف و اختياراتش را به مديران اجرايي سازمان تفويض نمايد.
ماده16ـ اعضاي هيئت نظارت مركـب از سه نفر با رعايت شرايط منـدرج در بنـد « د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي توسط شورا انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره1ـ هيئت‌نظارت حق هيچگونه دخالتي در امور اجرايي سازمان را نخواهدداشـت و در اجراي وظايف خود جهت دريافت اطلاعات مورد نياز و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد از طريق مديرعامل اقدام نمايد.
تبصره2ـ مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد درخواست كتبي هيئت نظارت باشد در مهلت‌هاي قانوني يا تعيين شده در اختيار آنان قراردهد.
تبصره3ـ اداره امور داخلي هيئت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن و نحوه انجام رسيدگي طبق آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط هيئت يادشده تدوين و تصويب خواهدشد.
تبصره4ـ انتخاب رييس هيئت نظارت از بين اعضاي هيئت نظارت، به عهده رييس شوراي سازمان مي‌باشد.
تبصره5 ـ صدور احكام اعضاء و رييس هيئت نظارت پس از طي مراحل مقرر در اين اساسنامه به عهده رييس شورا مي‌باشد.
تبصره6 ـ وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي مي‌باشد كه گزارش خود را به هيئت نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارايه خواهند نمود.
ماده17ـ وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير است:
الف ـ نظارت برحُسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبيق عمليات سازمان با مقررات قانوني.
ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملكرد تنظيمي قبل از طرح در شورا.
پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانوني.
ت ـ انجام ساير وظايفي كه به موجب اين اساسنامه يا قوانين و مقررات در صلاحيت هيئت نظارت مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه هيئت نظارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قوانين و مقررات يا مغاير مفاد اين اساسنامه مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع شورا خواهدرساند.
ماده18ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده19ـ دارايي‌ها و درآمدهاي سازمان عبارتند از:
الف ـ وجوه و دارايي‌هاي موجود و منافع حاصل از سرمايه‌گذاريهاي سازمان.
ب ـ حق بيمه‌هاي دريافتي و دريافتني شامل سهم بيمه‌شدگان، سهم كارفرمايان و دولت.
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرايم و جزاهاي نقدي موضوع قوانين و مقررات مربوط يا احكام قطعي دادگاهها.
ت ـ هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا خارج كشور.
ث ـ بدهي‌ها، كمك‌ها و تعهدات قانوني دولت به سازمان.
ج ـ ساير منابعي كه براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و يا قوانين و مقررات مربوط قابل جذب توسط سازمان باشد.
ماده20ـ هيئت مديره مكلف است تا پايان آذرماه هر سال بودجه پيشنهادي سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شورا ارايه نمايد و شورا موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه همان سال، بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد.
ماده21ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالي سازمان بايد حداكثر تا پايان تيرماه جهت ارايه به مراجع قانوني ذي‌ربط تهيه و تسليم گردد. همچنين گزارش مالي سالانه سازمان مشتمل بر صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده به همراه گزارش هيئت مديره در مورد فعاليت و وضعيت عمومي سازمان در سال مورد گزارش بايد حداكثر تا پايان آبان ماه سال بعد به هيئت نظارت و شورا ارسال گردد.
تبصره1ـ صورتهاي مالي تلفيقي ساليانه سازمان بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري كه توسط مرجع ذي‌صلاح قانوني تدوين شده يا مي‌شود تهيه و ارايه گردد.
تبصره2ـ تصويب صورتهاي مالي سازمان توسط شورا به منزله مفاصاحساب مديرعامل و اعضاي هيئت مديره براي عملكرد سال مورد نظر مي‌باشد.
تبصره3ـ هيئت نظارت مكلف است نسخه‌اي از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهاي مالي و صورت دارايي‌ها و بدهي‌ها را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آن به هيئت مديره تسليم نمايد.
تبصره4ـ هيئت مديره موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول نظرات هيئت نظارت آن را بررسي و توجيهات خود را به شورا تقديم دارد.
ماده22ـ شوراي سازمان موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي و تلفيقي، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده23ـ هيئت مديره مكلف است در مقاطع زماني مناسب (حداقل هر سه سال يك‌بار) گزارش محاسبات فني (بيمه‌اي) سازمان را كه توسط كارشناسان واجد صلاحيت حرفه‌اي تهيه گرديده است به همراه گزارش مالي تلفيقي به شورا ارايه نمايد.
ماده24ـ آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي به همراه آيين‌نامه‌هاي نحوه تشكيل و اداره جلسات شورا، هيئت مديره و هيئت نظارت و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برسد.
تبصره ـ مادامي كه آيين‌نامه‌هاي مذكور به تصويب نرسيده‌اند آيين‌نامه‌هاي موجود به قوت خود باقي مي‌باشند.
ماده25ـ اعضاي شورا، هيئت‌نظارت، هيئت‌مديره و مديرعامل نمي‌توانند در معاملاتي كه با سازمان يا به حساب سازمان انجام مي‌پذيرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم يا شريك باشند.
تبصره1ـ اعضاي شورا، هيئت نظارت، هيئت‌مديره و مديرعامل در صورت فعاليت در رشته‌هاي پزشكي با مجوز شورا در خصوص عقدقرارداد درماني خارج از وقت اداري جهت ارايه خدمات به بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان مشمول حكم اين ماده نمي‌باشند.
تبصره2ـ پرداخت حق بيمه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان معامله محسوب نمي‌شود.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18560 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت رفاه و تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران