تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان عالي « استقلال» به آقاي سيدحسن فيروزآبادي

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان عالي « استقلال» به آقاي سيدحسن فيروزآبادي شماره 147397/ت41256هـنهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1387 بنا به پيشنهاد شماره 143135 مورخ 15/8/1387 دفتر رييس جمهور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
نشان عالي « استقلال» به آقاي سيدحسن فيروزآبادي اعطاء مي‌شود.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18558 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/19 :تاريخ تصويب
:موضوع نهاد رياست جمهوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران