تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اولين گردهمايي منطقه‌اي دخانيات و سلامت

تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اولين گردهمايي منطقه‌اي دخانيات و سلامت شماره 143767/ت40722كوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 29/7/1387 بنا به پيشنهاد شماره 204006 مورخ 9/6/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب1370ـ و با رعايت جزء (الف) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ برگزاري اولين گردهمايي منطقه‌اي دخانيات و سلامت توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان تا سقف دويست و پنجاه ميليون (250،000،000) ريال از محل اعتبارات ريالي دانشگاه مذكور مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده مي‌تواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است، در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه‌هاي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي‌شود.
اين تـصويب‌نامه در تـاريخ 14/8/1387 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18557 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/8/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران