رأي شماره 488 ، 489 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به استحقاق کارمند مستعفي به دريافت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استفاده نشده

رأي شماره 488 ، 489 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به استحقاق کارمند مستعفي به دريافت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استفاده نشده شماره هـ/87/485، 486تاريخ: 28/7/1387
شماره دادنامه: 488، 489
كلاسه پرونده: 87/486، 485
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديرکل کارگزيني قضات ـ مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 25 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 23 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1836 موضوع شکايت آقاي فرزاد شهرستاني به طرفيت اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي به مدت يکصد و بيست روز به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 2024 مورخ 8/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت طي لايحه جوابيه اعلام نموده شاکي به استناد ماده 64 قانون استخدام کشوري از خدمت استعفاء داده و حکم کارگزيني استعفاء در تاريخ 1/4/1384 صادر گرديده و وفق قانون نحوه تعديل نيروي انساني موضوع پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي ذخيره شده به کارمندان مستعفي در مورد دستگاه‎هاي دولتي ساکت است تقاضاي رد شکايت را دارد، عليهذا با عنايت به ‌اينکه مرخصي استحقاقي مستخدم رسمي در زمان اشتغال و به ميزان کارکرد به وي تعلق مي‎گيرد و عدم استحقاق مستخدم از مرخصي ذخيره که جزء حق مکتسبه مشاراليه مي‎باشد و به موجب تبصره ذيل ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفي مي‎باشد با استفاده از وحدت ملاک از ماده مذکور و با قطع رابطه استخدامي مستخدم با دستگاه متبوع حقوق ومزاياي ايام مرخصي ذخيره قابل پرداخت مي‎باشد. عليهذا با توجه به مراتب مذکور و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکايت شاکي وارد تشخيص حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/148 موضوع شکايت آقاي محمدعلي نيلي احمدآبادي به‌طرفيت مديرکل کارگزيني قضات قوه قضائيه به خواسته، الزام به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي به مدت 3 ماه به شرح دادنامه شماره 1455 مورخ 12/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکي به موجب حکم مورخ 5/9/1374 از خدمت استعفاء نموده است و وفق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني و دستگاههاي دولتي مطالبه ايام مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده مستخدم رسمي را مشروط به تقاضاي بازنشستگي نموده و در خصوص مستخدم مستعفي، قانون ساکت است، تقاضاي رد شکايت را دارد. با توجه به اينکه مرخصي استحقاقي مستخدم رسمي در زمان اشتغال و به ميزان کارکرد به وي تعلق مي‎گيرد و عدم استفاده مستخدم از مرخصي مذکور که جزء حقوق مکتسبه وي مي‎باشد موجبي براي عدم پرداخت حقوق و مزاياي قانوني به مشاراليه نمي‎باشد و مدلول تبصره ذيل ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مشعر بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفي مي‎باشد، شعبه 25 ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان با وارد تشخيص دادن شکايت شاکي مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود و اجابت خواسته شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/330 موضوع شکايت آقاي محمد دولتخواه به طرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته الزام به پرداخت کليه حقوق و مزايا و کارانه‎هاي مربوط به پايان سال 1379 و 3 ماه و 10 روز ايام مرخصي استحقاقي به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 29/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، شاکي از خدمت در دادگستري استعفاء داده است و مطابق مقررات قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات استخدامي در خصوص پرداخت فوق‎العاده‎هاي مربوط و مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدمين رسمي مستعفي از خدمت، حکمي پيش‎بيني نگرديده است و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‎هاي دولتي فقط ناظر به مستخدمين بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده مي‎باشد و به کارکنان مستعفي شمول ندارد. لذا از اين حيث تخلفي از مقررات از سوي مشتکي‎عنه ملحوظ نمي‎باشد و شکايت شاکي غير وارد تشخيص و رد مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حـضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علي‎الـبدل شعـب ديوان تشكـيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه‌شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 47 قانون استخدام کشوري استفاده از يک ماه مرخصي در هر سال با دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي مربوط حق مسلم مستخدم رسمي شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصي سالانه و ذخيره شدن آن بر اساس مقررات مربوط ذيحق بـه دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي آن است. نظر به اينکه حکم مقرر در تبصره مـاده 3 قانـون تعديـل نيروي انسـاني مصوب 1366 موضوع تاييد استحقاق مشمولين آن تبصره به دريافت حقوق و فوق‎العاده‎هاي ايام مرخصي ذخيره شده نافي حق مکتسب قانوني مستخدم رسمي در اين زمينه در حالت استعفاء از خدمت دولت نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 2024 مورخ 8/12/1386 و شعبه بيست و سوم ديوان و شماره 1455 مورخ 12/8/1386 شعبه بيست و پنجم ديوان که مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعبه ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18546 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/28 :تاريخ تصويب
:موضوع اداره كل كارگزيني كاركنان اداري قوه قضائيه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران