رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به عدم امکان برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است

رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به عدم امکان برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است شماره هـ/87/484تاريخ: 28/7/1387
شماره دادنامه: 486
کلاسه پرونده: 87/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف‌ـ شعبه 9 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1174 موضوع شکايت خانم سهيبه احمدي سياکاوي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته برقراري حقوق (مستمري) به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتکي‎عنه طي لايحه جوابيه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بيمه شده متوفي مجدداً استحقاق مستمري را خواهد داشت و مواردي مثل طلاق و يا عدم توانايي شوهر دوم در تامين هزينه زندگي همسر بيمه شده متوفي يا عدم تمکن مالي شاکيه را شامل نمي‎شود با توجه به اينکه تبصره بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‎دارد، همسران بيمه شدگان متوفي که شوهر اختيار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد، در صورتي که شاکيه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعيات سازمان مشتکي‎عنه را مقرون به صحت تلقي و بنابه مراتب ياد شده شکايت مطروحه را غير وارد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/516 موضوع شکايت خانم فريده عليزاده رهروي به طرفيت سازمان بيمه و تأمين اجتماعي شهيد بالازاده تبريز به خواسته تقاضاي برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 1433 مورخ 30/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتکي‎عنه و نظر به اينکه مستنبط از الحاق يک تبصره به بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بيمه شده متوفي مستمري پرداخت خواهد شد و اينکه در صورت از دست دادن شوهر مستمري برقرار مي‎گردد و طلاق هم نوعي از دست دادن همسر مي‎باشد و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه مويد همين مطلب است، عليهذا با عنايت به طلاق خواهان، دعوي مطروحه را وارد تشخيص و حکم به برقراري مستمري شاکيه از تاريخ طلاق صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به صراحت تبصره يک الحاقي به بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1374 همسران بيمه شدگان متوفي که شوهر اختيار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بنابراين تعميم و تسري حکم صريح مقنن به مورد وقوع طلاق بين شوهر دوم و همسر بيمه شده متوفي جواز قانوني ندارد و دادنامه قطعي شماره 1945 مورخ 26/10/1386 شعبه نهم ديوان عدالت اداري که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18546 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/28 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران