تصويب‌نامه درخصوص واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي محدوده واقع در دهستان خونسرخ استان هرمزگان به وزارت نفت

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي محدوده واقع در دهستان خونسرخ استان هرمزگان به وزارت نفت شماره 131939/ت39979كوزارت نفت ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 17/6/1387 بنا به پيشنهاد شماره 28696 مورخ 29/2/1387 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب نمودند:
1ـ حق بهره‌برداري از اراضي محدوده (601/10) هكتاري از پلاك ثبتي (666) و غيره فرعي از (45) اصلي بخش (2) بندرعباس واقع در دهستان خونسرخ استان هرمزگان مطابق محدوده نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» است، به مدت بيست سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به وزارت نفت واگذار مي‌شود.
2ـ اختيار استفاده از اين اراضي مجوزي براي مالكيت نبوده و دستگاه يادشده با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به استفاده از اراضي مذكور اقدام مي‌نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 28/7/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
18541 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت راه وترابري
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران