اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه شماره128441/ت40436كاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

وزارت صنايع و معادن ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پيشنهاد شماره 67851/60 مورخ 8/4/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1382ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
در ماده(1) آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 8794/ت30370هـ مورخ 27/2/1383 بعد از عبارت « واحدهاي صنعتي» عبارت « و توليدي» اضافه مي‌شود.
اين تصـويب‌نامه در تاريـخ 27/7/1387 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18540 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/27 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران