مصوبه هفتصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387 موضوع: اساسنامه مدارس بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

مصوبه هفتصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387 موضوع: اساسنامه مدارس بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران شماره8/11404/120وزارت آموزش و پرورش
به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387 درخصوص اساسنامه مدارس بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران جهت ابلاغ به واحدهاي تابعه و اجرا ارسال مي‌شود.

دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مهدي نويد

مصوبه هفتصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387

موضوع: اساسنامه مدارس بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

مقدمه:
مدارس‌ بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ـ كه‌ در اين‌ اساسنامه به اختصار ‌« مدارس» ناميده‌ مي‌‌شوند ـ براي‌ آموزش‌ و پرورش‌ اتباع‌ خارجي‌ مقيم‌ ايران‌ در دوره‌هاي مختلف‌ تحصيلي‌ تأسيس‌ مي‌شوند.
فصل‌ اول‌
ماده‌ 1ـ اهداف اين مدارس‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
الف) تعليم و تربيت دانش‌آموزان اتباع‌ خارجي‌ صرفنظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد، دين‌ ومليت‌ آنها.
ب) اجراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي و پرورشي‌ با استفاده‌ از محتوا و روشهاي‌ همطراز با برنامـه‌هاي‌ ساير مدارس‌ بيـن‌المللي‌ جـهان‌ با رعايت مـوازين‌ فرهـنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
ج) تقويت‌ ايمان ‌به‌ پروردگار يكتا و روحيه‌ احترام‌ به اعتقادات‌ ديني‌ ديگران‌.
د) ايجاد زمينه‌ مساعد براي دانش‌آموزان‌ به منظور‌ كسب‌ معلومات‌ و مهارتهاي‌ لازم زندگي و آماده سازي آنان‌ براي‌ادامه‌ تحصيل‌ در ساير مدارس بين المللي .
هـ) آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايران اسلامي.
فصل‌ دوم‌ ـ نحوه‌ي اداره‌ي‌ مدارس‌:
ماده‌ 2ـ مدارس‌ بصورت دولتي يا غيردولتي زير نظر وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ اداره‌ خواهندشد وتابع‌ مقررات‌ دولت‌ جمهوري‌اسلامي ايران‌ مي باشند.
تبصره ـ مدارس غيردولتي مطابق قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي و با رعايت مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات تأسيس و اداره مي‌شوند.
ماده‌ 3ـ مدارس دولتي‌ براي‌ اداره‌ ي خود علاوه بر امكانات وزارت آموزش و پرورش مي‌توانند از کمک‌هاي دريافتي از‌ اولياي‌ دانش‌ آموزان‌ و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايند.
تبصره ـ ضوابط دريافت كمك‌هاي مردمي توسط وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌ تعيين و با امضا وزير ابلاغ خواهدشد.
ماده4ـ مديران مدارس‌ از بين‌ كاركنان‌ رسمي‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ بر اساس‌ ضوابط مندرج‌ درآيين‌‌نامه‌هاي مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد.
ماده5 ـ مدارس‌ مي‌توانند درصورت‌ نياز از معلمان‌ خارجي‌ واجد شرايط‌ پس از كسب موافقت وزارت آموزش و پرورش برابر قوانين و مقررات جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ تدريس‌ برخي‌ ازدروس‌ استفاده‌ نمايند.
تبصره ـ مدير و‌ کاركنان آموزشي‌، پرورشي و اداري مدارس‌ بايد به‌ زبان‌ خارجي مرتبط‌ مسلط باشند.
فصل‌ سوم‌ ـ شرايط و نحوه‌ پذيرش‌ دانش‌‌آموز:
ماده‌6 ـ متقاضيان ثبت نام درمدارس بايد داراي‌ جواز معتبر اقامت‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ باشند.
تبصره‌1ـ دانش‌آموزان‌ ايراني‌ كه‌ قسمتي‌ از تحصيلات‌ خود را در كشورهاي‌ خارجي‌ و در نظامهايي‌ غير از نظام ‌آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ گذرانيده‌اند، درصورت‌ عدم‌ امكان‌ تحصيل ‌آنان‌ در مدرسه‌ تطبيقي‌ يا ساير مدارس‌ كشور و بنا به‌ تشخيص كميسيون خاص دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي و امور مدارس خارج از كشور براي مدتي معين‌ مي‌توانند به‌ تحصيلات‌ خود دراين‌ مدارس‌ ادامه‌ دهند.
تبصره 2ـ متقاضيان ايراني ثبت نام در پايه اول ابتدايي ـ كه يكي از والدين آنها بنا به دعوت رسمي از سوي سازمانها، ارگانها و يا دانشگاه‌ها براي مدت معيني به ايران آمده باشند؛ بنا به تشخيص كميسيون خاص دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي و امور مدارس خارج از كشور مي‌توانند در مدرسه بين‌المللي ثبت نام نمايند.
ماده 7ـ شرايط سني ثبت نام در مدارس تابع ضوابط ساير مدارس خواهد بود.
تبصره ـ ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزاني که سن ورود به دبستان در کشور محل اقامت قبلي آنها پنج سال و نيم مي‌باشد دراين مدارس بلامانع است.
فصل‌ چهارم‌ ـ برنامه درسي، طول‌ دوره‌ وارزش‌ تحصيلي‌ :
ماده8 ـ برنامه‌ درسي اين مدارس بر اساس نظام‌هاي آموزشي بين المللي معتبر، خواهد بود كه توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با همكاري دفتر ستادي ذيربط تهيه و با تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش اجرا مي‌گردد.
تبصره1ـ علاوه بر دروس مصوب هر پايه تحصيلي، آموزش زبان وادبيات فارسي و مطالعات فرهنگي، اجتماعي (بويژه تاريخ و فرهنگ ايران) در كليه پايه‌هاي تحصيلي مدارس الزامي است. منابع ومحتواي درسي خاص براي اين دروس توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ظرف مدت حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين اساسنامه تهيه و تاليف خواهد شد.
تبصره2ـ ارائه‌ي دروس قرآن و ديني براي دانش آموزان مسلمان الزامي و شركت ساير دانش آموزان در كلاسهاي فوق بلامانع است.
تبصره3ـ زبان اصلي تدريس در مدارس بين‌المللي بر حسب مورد يكي از زبانهاي عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني خواهد بود.
ماده9ـ اعطاي كارنامه تحصيلي پايان هر سال و گواهينامه پايان دوره به دانش‌آموز براساس نظام آموزشي معتبر( مذكور در ماده 8) خواهد بود.
ماده10ـ ارزشيابي تحصيلي و تربيتي در کليه‌ي پايه‌ها براساس آئين‌نامه‌ي مربوط انجام مي‌شود.
تبصره ـ آئين‌نامه‌ي ارزشيابي تحصيلي و تربيتي اين مدارس متناسب با شرايط نظام آموزشي بين‌الملل ظرف مدت حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه توسط دفاتر ذي‌ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
فصل‌ پنجم‌ ـ سايرامور:
ماده‌11ـ مدارس مي‌‌توانند در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران و طـبق ضـوابط وزارت آمـوزش و پرورش بـا ساير مـدارس و سـازمانهاي‌ آموزشي‌، فرهنگي‌ داخلي و بين‌ المللي‌ در زمينه هاي آموزشي و فرهنگي ارتباط برقرارنمايند.
ماده12ـ براي‌ دانش‌ آموزان‌ دختر و پسر، مدارس‌ جداگانه‌‌ تشكيل‌ مي‌شود.
ماده‌13ـ آئين‌نامه‌ي‌ انجمن‌ اولياء و مربيان ويژه اين مدارس هماهنگ‌ با ساير مدارس بين المللي توسط سازمان مرکزي انجمن اولياء و مربيان با همكاري دفتر ستادي ذيربط ظرف مدت حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه تهيه و پس‌ از تاييد وزير آموزش‌ و پرورش‌ به‌ اجرا درمي‌‌آيد .
ماده14ـ مواردي که در اين اساسنامه به آن اشاره نشده است براساس مقررات وزارت آموزش و پرورش مي باشد.
ماده 15ـ با تصويب اين اساسنامه، اساسنامه قبلي تحت عنوان « اساسنامه مجتمع آموزشي بين المللي تهران» لغو مي شود.
موضـوع: اساسـنامه‌ مدارس بين‌ المـللي‌ جمهوري اسلامي ايران در هفتصد و هـفتاد و دومين جلـسه شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش مـورخ 29/5/1387 به تصويب رسيد.

مهدي نويد ـ دبير شورا

عليرضا علي‌احمدي ـ رييس جلسه

اساسنامه‌ مدارس بين‌ المللي‌ جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد است.

رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدي نژاد18538 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/5/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران