تصويب‌نامه در خصوص تمديد مدت اعتبار « آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور»

تصويب‌نامه در خصوص تمديد مدت اعتبار « آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور» شماره121688/ت37909هـمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مدت اعتبار « آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور» موضوع تصويب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1387 تا پايان سال 1387 تمديد مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18533 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/7/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران