تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص جايگزيني تبصره (3) بند (7) تصميم‌نامه موضوع سبد كالا (ويژه ماه مبارك رمضان)

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص جايگزيني تبصره (3) بند (7) تصميم‌نامه موضوع سبد كالا (ويژه ماه مبارك رمضان) شماره100810/ت40789نوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه مورخ11/6/1387 به اسـتناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 48666/ت40175هـ مورخ 4/4/1387 اتخاذ شـده ‌است، به‌ شرح زير براي اجرا ابلاغ‌ مي‌شود:
متن زير جايگزين تبصره(3) بند(7) تصميم‌نامه شماره77430/ت40450ن مورخ16/5/1387 مي‌شود:
« تبصره3ـ ستاد بسيج اقتصادي كشور مجاز است در قبال دريافت تعهد كتبي از معاونت اداري و مالي دستگاههاي ذي‌ربط مبني بر انجام تسويه حساب بن رفاهي سال 1386 كاركنان دولت، نسبت به تحويل بن ويژه سبد رفاهي ماه مبارك رمضان در سال 1387 اقدام نمايد».معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18508 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/6/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران