رأي شماره 1443 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات تحصيل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش

رأي شماره 1443 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات تحصيل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش شماره هـ/86/581تاريخ: 7/12/1386
شماره دادنامه: 1443
کلاسه پرونده: 86/581
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم توران پاسنگي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1895 موضوع شکايت خانم توران پاسنگي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصيل به شرح دادنامه شماره 745 مورخ 13/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، شاکيه از فارغ‌التحصيلان مدرسه عالي بهداشت که خواهان احتساب دوران دوساله تحصيل به عنوان سابقه خدمت مي‎باشد. توجهاً به ضمائم دادخواست شاکيه و مضمون لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اينکه سال ورود به تحصيل شاکيه بعد از 1/7/1354 بوده و از طرفي بر اساس قانون متعهدين خدمت مصوب 1366 و رأي وحدت رويه شماره 373 الي 378 مورخ 10/8/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتساب سنوات تحصيل امثال شاکيه مشروط به سپردن تعهد خدمت مي‎باشد که شاکيه چنين تعهدنامه‎اي را ارائه ننموده است، لذا شکايت وي با کيفيت موجود وارد تشخيص نگرديده رأي به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 85/1791، 85/1805 و 85/1902 موضوع شکايت خانم زهرا ايرجي‌آسيابادي، خانم ايران بلوچستان‌زاده و خانم مهين وسيلي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصيل مربيان بهداشت مدارس به شرح دادنامه‎هاي شماره 988 مورخ 6/6/1386، 989 مورخ 6/6/1386 و 1034 مورخ 14/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق دو ماده به قانون اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال1354 مدت تحصيل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمايشي محسوب و حکم استخدام قطعي آنان پس از فراغت از تحصيل صادر خواهد شد و در صورتي که دو برابر سالهاي تحصيل خدمت نمايند، مدت تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي منظور مي‎شود و تبصره ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مؤيد اين موضوع است و با استخدام قبل از تصويب قانون مذکور احتساب ايام تحصيل منوط به سپردن تعهد محضري نمي‎باشد و اگر هم لازم بوده است مسئولين امر بايد اقدام به اخذ تعهد مي‎نمودند. ضمن اينکه منظور از اخذ تعهد انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل است که شاکي خدمت نموده است. بنابراين خواسته موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره 3 ماده 8 الحاقي به قانون اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب1354 مدت تحصيل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمايشي آنان محسوب و حکم استخدام قطعي آنان پس از فراغت از تحصيل صادر مي‎شود و چنانچه دو برابر سالهاي تحصيل خدمت نمايند مدت تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب مي‎گردد. نظر به اينکه احتساب مدت تحصيل جزء سابقه خدمت افراد واجد شرايط منوط به سپردن تعهد محضري نشده و اين شرط در قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 منحصراً در مورد داوطلبان تحصيل در دانشسراها به منظور انجام خدمت آموزشي در وزارت آموزش و پرورش منظور و ملحوظ گرديده است، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 988 مورخ 6/6/1386 و شماره 989 مورخ 6/6/1386 و شماره 1034 مورخ 14/6/1386 شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر تاييد شکايت شاکيان در خصوص لزوم احتساب مدت تحصيل جزء سابقه خدمت آنان صحيح وموافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18501 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/7 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران