تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني پنبه

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني پنبه شماره90444/ت40506كوزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني پنبه تحت رديفهاي تعرفه 52010090، 52010010 و 520300 صفر درصد تعيين مي‌گردد.
ايـن تصويـب‌نامه در تـاريخ 3/6/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18495 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/6/3 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران