اصلاح تصويب‌نامه شماره 30330/ت34925هـ مورخ 30/2/1386

اصلاح تصويب‌نامه شماره 30330/ت34925هـ مورخ 30/2/1386 شماره74552/ت39754كوزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 8/4/1387 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 125172/10535هـ/ب مورخ 20/8/1386 و با رعايت جزء «ي» بند (1) تصويب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
در بند (7) تصويب‌نامه شماره 30330/ت34925هـ مورخ 30/2/1386 عبارت «مكلف است» به واژه « مي‌تواند» اصلاح مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 7/5/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


18476 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/5/7 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنايع و معادن
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران