اساسنامه شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

اساسنامه شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي شماره73406/ت39106هـوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد شماره 5142 ـ 1/862 مورخ 6/11/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد تبصره(2) ماده (1) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ شركت مادرتخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي كه از اين پس به اختصار « شركت» ناميده مي‌شود براساس مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند.
ماده2ـ شركت وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهدشد.
ماده3ـ نوع شركت سهامي (خاص) است و مدت آن نامحدود مي‌باشد.
ماده4ـ مركز اصلي شركت در تهران است. شركت مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأسيس شعبه يا نماينده در داخل يا خارج از كشور اقدام نمايد.
ماده5 ـ سرمايـه شركت مبلغ ده ميـليارد (10.000.000.000) ريال است كه به يك ميليون سهم ده هزار (10.000) ريالي بانام و غيرقابل انتقال تقسيم مي‌شود و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است.
ماده6 ـ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد به استثناي سال اول كه از تاريخ تشكيل شركت تا پايان اسفند همان سال خواهدبود.
فصل دوم ـ موضوع فعاليت، وظايف و اختيارات شركت
ماده7ـ موضوع فعاليت، وظايف و اختيارات شركت به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ برنامه‌ريزي و توسعه زيرساختهاي صنعت گردشگري از قبيل مراكز اقامتي، اردوگاه گردشگري (كمپينگ) و حمام‌هاي آب معدني، مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي، مناطق نمونه گردشگري، مجتمع‌هاي سياحتي و تفريحي، تأسيسات و تجهيزات جابجايي گردشگر بر مبـناي سياسـتهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و اجراي طرحها و پروژه‌ها از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران و مشاوران صلاحيت‌دار.
ب ـ انعقاد قرارداد در زمينه فعاليتهاي شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
پ ـ تحصيل و تملك اراضي و املاك موردنياز طرحها و پروژه‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ت ـ مشاركت با بخش غيردولتي به منظور انجام كليه طرحها و پروژه‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ث ـ انجام خدمات تخصصي و پژوهشي، مطالعات و مهندسي در راستاي موضوع فعاليت شركت.
ج ـ انجام تمهيدات لازم به منظور مشاركتهاي بخش غيردولتي و شهرداريها در توسعه صادرات محصولات صنايع دستي و توسعه زيرساختهاي صنعت گردشگري و استفاده از خدمات آنها براي امور مطالعاتي و اجرايي و نظارت به منظور كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح خدمات.
چ ـ استفاده از تسهيلات داخلي و خارجي به منظور گسترش زيرساختهاي صنعت گردشگري با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح ـ انجام كليه امور محوله از طرف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان بازوي اجرايي سازمان.
خ ـ تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در زيرساختهاي صنعت گردشگري و واگذاري آن به سرمايه‌گذاران جهت اجرا.
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده8 ـ اركان شركت به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل.
پ ـ بازرس (حسابرس).
ماده9ـ مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (رييس مجمع‌عمومي).
ب ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
پ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
ت ـ وزير مسكن و شهرسازي.
ث ـ وزير جهاد كشاورزي.
ماده10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي عادي.
ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده.
ماده11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت، تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهدشد.
ماده12ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهدداشت.
تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه راي موافق و در مجمع عمومي فوق‌العاده با چهار رأي موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه توسط رييس مجمع عمومي بعمل مي‌آيد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشكيل براي اعضاي مجمع ارسال شود.
تبصره ـ رييـس هيـئت مـديره، مديرعامل، سـاير اعـضاي هيـئت مديره و بازرس شركـت مي‌توانند در جلسات مجمع عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايند.
ماده13ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي كلي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت.
ب ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت با توجه گزارش حسابرس، هيئت مديره و عملكرد سالانه شركت.
پ ـ نصب و يا عزل اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
ت ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ث ـ تعيين بازرس (حسابرس) شركت و ميزان حق‌الزحمه مربوط.
ج ـ بررسي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي كه از سوي هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود و ارايه به مراجع ذي‌ربط قانوني جهت تصويب.
چ ـ اتخاذ تصميم درخصوص ارجاع دعاوي به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول و يا غيرقابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود.
خ ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادات هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قانون به عهده مجمع عمومي عادي مي‌باشد.
ماده14ـ وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ب ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
ت ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ماده15ـ هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي كه با تصويب مجمع عمومي عادي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهندبود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ماده16ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار بطور منظم تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهدشد. جلسات هيئت مديره در صورت لزوم و درخواست كتبي دو نفر از اعضاي هيئت مديره بطور فوق‌العاده تشكيل خواهدشد.
تبصره1ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق حاضر در جلسه اتخاذ خواهدشد.
تبصره2ـ اداره جلسات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و در غياب وي با نايب رييس هيئت مديره مي‌باشد.
ماده17ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهدبود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهدرسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي‌باشد.
ماده18ـ هيـئت مديره شـركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه وظايف و اختيارات زير را دارا مي‌باشد.
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت.
2ـ بررسي و تعيين برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
3ـ بررسي و تأييد برنامه و بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
4ـ بررسي و پيشـنهاد آييـن‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مجمع عمومي با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري.
5 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح مواد اساسنامه يا انحلال شركت به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
6 ـ پيشنهاد تغييرات در سرمايه شركت به مجمع عمومي
7ـ بررسي و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي شركت و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني مربوط و ارايه به مجامع ذي‌ربط.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غيرمنقول و اماكن، ماشـين‌آلات و تجهـيزات موردنياز در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت.
9ـ بـررسي و پيشنـهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سـازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و نيز استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10ـ رسيدگي با اتخاذ تصميم در مورد معاملات و قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه معاملاتي شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد.
11ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك‌الوصول و غيرقابل وصول شركت به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
12ـ اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش غيردولتي و شهرداريها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
13ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت.
14ـ طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي در جهت ارتقاي دانش كاركنان شركت.
15ـ قبول هرگونه مال يا حقي كه طبق قانون به شركت منتقل يا هبه مي‌گردد.
16ـ خريد، فروش اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غيرمنقول درجهت فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده19ـ هيئت مديره از بين خود يا خارج از اعضا يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌نمايد كه با حكم رييس مجمع عمومي به مدت دو سال منصوب مي‌شود.
ماده20ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و مسئول حُسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت است و كليه امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌كند.
تبصره ـ مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده21ـ مديرعامل نماينده‌قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب‌دعاوي و طرح آنها اعم از كيفري و حقوقي حق‌توكيل به غير را دارد.
ماده22ـ مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجراي شركت درحدود بودجه مصوب.
2ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت و صورتهاي مالي شركت و ارايه به هيئت مديره.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب و ساير قوانين و مقررات مربوط.
4ـ تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
5 ـ معرفي امضاهاي مجاز شركت.
6 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور عمليات شركت به استثناي آنچه كه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
ماده23ـ كليـه اسناد و اوراق مـالي و اسـناد تعهدآور و قراردادهاي شركت بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد و كليه چك‌ها به امضاي مديرعامل و به امضاي ذي‌حساب و يا نماينده وي خواهدرسيد.
مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف مديرعامل حق امضا دارند صورت مي‌پذيرد.
ماده24ـ شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهدبود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود.
تبصره1ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره2ـ بازرس(حسابرس) مي‌تواند براي انجام‌وظيفه خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات موردنياز استفاده نمايد.
مديرعامل شركت موظف است جهت انجام وظيفه بازرس (حسابرس) امكانات لازم را در اختيار وي قرار دهد.
ماده25ـ صورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت و يادداشتهاي توضيحي همراه آن بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري در موعد مقرر قانوني تهيه و در اختيار بازرس (حسابرس) قرارداده مي‌شود.
ماده26ـ احكامي كه مطابق قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات اداري و استخدامي براي شركتهاي دولتي لازم‌الرعايه مي‌باشد در مورد شركت نيز لازم‌الرعايه خواهدبود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 27822/30/87 مورخ 25/4/1387 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18476 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/26 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران