تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام بخش انزاب از توابع شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي به بخش تسوج

تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام بخش انزاب از توابع شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي به بخش تسوج شماره74561/ت38131كوزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي در جلسه مورخ 12/4/1387 بنا به پيشنهاد شماره 63375/42/4/1 مورخ 17/5/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
نام بخـش انزاب از توابع شهرستـان شبستر در استان آذربايجان شرقي به بخش تسوج تغيير يابد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 7/5/1387 به تأييد مـقام محترم رياسـت جمـهوري رسيده‌است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


18476 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/5/7 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران