تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان رضا داوري اردکاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي ايران

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان رضا داوري اردکاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي ايران شماره73428/ت40303هـوزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پيشنهاد شماره 948/و مورخ 27/3/1387 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (6) ماده (4) قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران ـ مصوب 1349 ـ تصويب نمود:
آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي ايران تعيين مي‌شوند.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18476 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/5/6 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران