تصويب‌نامه راجع به اختصاص پنجاه و هفت درصد از سهام متعلق به شركتهاي مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان گسترش

تصويب‌نامه راجع به اختصاص پنجاه و هفت درصد از سهام متعلق به شركتهاي مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان گسترش شماره72732/ت38532هـو نوسازي صنايع ايران بنام دولت جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ پنجاه و هفت درصد از سهام متعلق به شركتهاي مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشمول تصويب‌نامه شماره 100931/ت38233هـ مورخ 25/6/1386 است.
2ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره65306/ت38532هـ مورخ30/4/1387 مي‌شود و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن تصويب‌نامه فوق‌الذكر قابل اجرا است.
3ـ وجوه واريزي به حساب شركتهاي يادشده در چارچوب بودجه سالانه و با نظر و تصويب وزير صنايع و معادن هزينه خواهدشد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18474 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/5/6 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران