آيين‌نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده

آيين‌نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده شماره62083/36886هـوزارت آموزش و پرورش ـ مركز امور زنان و خانواده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1387 بنا به پيشنهاد شماره 5373/دش مورخ 24/11/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده

ماده1ـ به منظور تحقق اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كارگروه ملي خانواده با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوارساختن روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1ـ معاون اول رييس جمهور (رييس)
2ـ وزير آموزش و پرورش (نايب رييس)
3ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
4ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6 ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي
7ـ وزير كشور
8 ـ وزير دادگستري
9ـ وزير كار و امور اجتماعي
10ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
11ـ رييس سازمان تربيت بدني
12ـ رييس سازمان ملي جوانان
13ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
14ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
15ـ معاون اول قوه قضاييه
16ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي
17ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
18ـ رييس سازمان بهزيستي كشور
19ـ رؤساي كميسيونهاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
20ـ مدير حوزه علميه قم
21ـ رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه
22ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
23ـ رييس مركز امور زنان و خانواده (دبير كارگروه)
24ـ سه نفر صاحب نظر در امور خانواده و تعليم و تربيت به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده.
ماده2ـ وظايف كارگروه يادشده عبارتند از:
1ـ تبيين مفاهيم بنيادين خانواده، معرفي خانواده تراز و الگو و ترسيم روشهاي صحيح مديريت و مشاركت در خانواده به منظور رشد همه اعضاي خانواده.
2ـ برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي پايداري نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقويت ارزشهاي اسلامي و ملي در جامعه.
3ـ برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي حفظ و ترفيع جايگاه خانواده و تقويت كاركردهاي متفاوت خانواده و رفع موانع و مشكلات آن.
4ـ برنامـه‌ريزي به منـظور آگاهي بخشي به زنان و مردان در تشكيل و بهبود روابـط خـانوادگي و زناشـويي قبل و بـعد از ازدواج و تربـيت صحيـح فـرزنـدان از طريق خانواده.
5 ـ برنامه‌ريزي و سياستگذاري به منظور تأمين سلامت جسماني و رواني اعضاء خانواده و تأثير آن در سلامت جامعه.
ماده3ـ مصوبات كارگروه براي طرح در جلسه هيئت وزيران ارسال خواهدشد.
تبصره ـ كارگروه موظف است آن دسته از وظايف و اختيارات هيئت وزيران را كه مرتبط با وظايف كارگروه مي‌باشد احصا و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور اخذ تفويض اختيارات مذكور به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده4ـ دبيرخانه كارگروه در مركز امور زنان و خانواده تشكيل خواهدشد.
ماده5 ـ كارگروه مي‌تواند از دستگاههاي ديگر در صورت لزوم دعوت به عمل آورد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18461 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/4/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
مركز امور زنان و خانواده
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران