اساسنامه سازمان فضايي ايران

اساسنامه سازمان فضايي ايران شماره62999/ت38571هـوزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پيشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوري و اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ اساسنامه سازمان فضايي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان فضايي ايران

ماده1ـ به منظور انجام وظايف قانوني و امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبـكه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكمـيتي مركز سنجـش از راه دور ايران و وزارت ارتبـاطات و فناوري اطلاعات، سازمان فـضايي ايران كه در اين اساسـنامه بـه اخـتصار سازمان ناميـده مي‌شـود، با استفاده از امكانات و نيـروي انساني اداره كل طرح و مـهندسي و نصـب ارتباطات ماهـواره‌اي و اداره كل نگهـداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي خاص خود و در چارچوب قوانين و مقررات اداره خواهدشد.
ماده3ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف ـ انجام امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوريهاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه‌هاي فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ب ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت در بخش فضايي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط.
پ ـ انجام مطالعات به منظور تدوين سياستهاي طراحي، ساخت، پرتاب و استـفاده از ماهواره‌هاي تحـقيقاتي و كاربردي و ارايه خدمات فضـايي جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح قانوني.
ت ـ انجام تحقيقات، طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره‌هاي تجاري، علمي و تحقيقاتي و طراحي و ساخت مركز كنترل و پرتاب ماهواره‌هاي ملي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط.
تبصره ـ امور يادشده به جز پرتاب و مركز كنترل ماهواره‌اي مي‌تواند توسط بخش غيردولتي تحت نظارت سازمان انجام شود.
ث ـ برنامه‌ريزي به منظور هدايت و گسترش استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي و نجوم فناوري فضايي، تقويت شبكه‌هاي ارتباطي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي توسط بخشهاي دولتي، تعاوني، خصوصي و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب سياستهاي كلان كشور.
ج ـ مطالعه، پژوهش، توسعه فناوري و آموزشهاي كاربردي خاص در زمينه توسعه علوم و فناوريهاي فضايي.
چ ـ بررسي نيازها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي و ساير فناوريهاي موردنياز جهت توسعه فناوري فضايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ح ـ مشاركت در اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط.
خ ـ اعمال وظايف حاكميتي محوله از طريق ارايه سيگنال بخش فضايي (اعم از صوت، تصوير و داده) به متقاضيان در بخش زميني، اعطاي مجوز براي فعاليت در فضا به‌منظور مديريت يكپارچه بخش فضايي كشور و بهره‌برداري منسجم و هماهنگ از فناوري و امكانات شامل ماهواره‌ها، شبكه ماهواره اختصاصي و يا ملي (شامل موبايل ماهواره‌اي)، ايستگاههاي اخذ مستقيم، ايستگاههاي ارسال مستقيم و كنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
د ـ دريافت تعرفه‌هاي مصوب عرضه خدمات فضايي و اعطاي مجوز فعاليت در فضا.
ذ ـ تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران غيردولتي براي انجام امور اجرايي و تحقيقاتي فضايي در بخشهاي مختلف كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ر ـ نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط به منظور حفظ منافع ملي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط.
ز ـ اجراي برنامه‌هاي همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي در امور فضايي در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
ژ ـ مديريت و بهره‌برداري از موقعيتهاي مداري و ماهواره‌اي و هماهنگي با دستگاههاي مسئول و پيگيري جهت ثبت بين‌المللي آنها به منظور استفاده بهينه از منابع فضايي.
س ـ مطالعه و برنامه‌ريزي براي تأمين بخش فضايي مورد نياز كليه شبكه‌هاي ماهواره‌اي كشور جهت ارايه خدمات ماهواره از طريق ماهواره‌‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب قوانين و مقررات.
ش ـ تهيه و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با شرح وظايف مندرج در ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ و پيشنهاد به مراجع قانوني جهت تصويب.
ص ـ ايجاد بايگاني ملي و تمركز در نگهداري و طبقه‌بندي و به هنگام‌سازي اطلاعات فضايي.
تبصره1ـ سازمان موظف است براي انجام امور و وظايف محول شده از حداكثر توان بخشهاي غيردولتي در چارچوب سياستهاي كلي نظام استفاده نمايد.
تبصره2ـ مسئوليت تعيين صلاحيت امنيتي در خصوص بندهاي « خ» و « ذ» اين ماده با مراجع ذي‌ربط خواهدبود.
تبصره3ـ سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظايف محوله با تأييد شوراي گسترش آموزش عالي كشور نسبت به تأسيس مركز تحقيقات فضايي (پژوهشكده و يا پژوهشگاه) و نيز ايجاد شركت در چارچوب قوانين و مقررات، اقدام نمايد.
تبصره4ـ در خصوص بند « د» سازمان مكلف است براساس نرخهايي كه به تصويب هيئت‌وزيران خواهدرسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) اعتبار يادشده از محل رديف اعتباري در قوانين بودجه در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هزينه شود.
ماده4ـ اعتبار مورد نياز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومي بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و تأمين مي‌شود و در چارچوب آيين‌نامه‌هاي خاص سازمان موضوع ماده (2) اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط هزينه خواهدشد.
تبصره ـ سازمان مي‌تواند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي از كمكها و ساير منابع اعتباري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمانها و شركتهاي تابع آن و ساير نهادها استفاده نمايد.
ماده5 ـ در اجـراي بنـد « 10» مـاده (68) قانون مديريـت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ سازمان مي‌تواند با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‌العاده لازم با تصويب هيئت‌وزيران پرداخت نمايد.
ماده6 ـ تشكيلات سازمان پس از تدوين توسط سازمان و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قابل اجرا خواهدبود.
ماده7ـ رييس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد، توسط وزير يادشده منصوب مي‌شود و بالاترين مقام اجرايي دستگاه خواهدبود.
ماده8 ـ رييس سازمان مسئول حُسن اجراي امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و براي اداره امور سازمان داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام در حدود مقررات است و نمايندگي سازمان را در مقابل تمامي مقامات قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حـق توكيـل به غير خواهدداشـت و نيز مي‌تواند قسمـتي از اختيارات خـود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از معاونان، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
اين اساسنامه به موجب‌نامه شماره27483/30/87 مورخ 12/4/1387 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18461 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران