اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك شماره59804/ت39970هـوزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ19/3/1387 با توجه به نظر رييس‌مجلس شوراي‌اسلامي، موضوع نامه شماره 193986/10762هـ/ب مورخ 11/12/1386 تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، موضوع تصويب‌نامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 24/10/1384 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
1ـ بند (3) ماده (13) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
3ـ « پيشـنـهاد آيين‌نامـه‌هاي مـالـي، استـخـدامي و معامـلاتي جهت تصـويـب در هيئت‌وزيران».
2ـ در تبصره(2) ماده (13) عبارت « ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي» جايگزين عبارت « يك نفر ديگر به انتخاب هيئت مديره» مي‌گردد.
2ـ متن زير جايگزين بند (7) ماده (18) مي‌گردد:
« 7ـ كمك از وزارت صنايع و معادن و شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط».
اين اصلاحيه به موجب‌نامه شماره 27482/30/87 مورخ 12/4/1387 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده‌است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18460 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران