قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات استفاده از واگن‌ها و كانتينرها، مقررات استفاده از واگن‌ها در حمل و نقل بين‌المللي پي.پي.دبليو (p.p.w) (قسمت ششم)

1ـ2ـ كليه قسمتهاي قلاب و تجهيزات اتصال (زنجير، قلابها، لوله خرطومي و غيره) در وضعيت غيركاري نبايد كمتر از 140 ميليمتر از سطح ريل باشند. اگر احتمال آن مي‌رود كه بعضي از قسمتها فاصله‌اي كمتر از رقم ذكر شده داشته باشند بايستي گيره‌هاي مربوطه جهت جلوگيري از افتادن اين قسمتها تعبيه گردد.
1ـ3ـ فاصله محوري واگنها بايستي به شكل زير باشند:
1ـ3ـ1ـ براي واگنهايي كه در راه‌آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر حركت مي‌كنند حداكثر فاصله بين دو محور مجاور بايستي:
ـ براي واگنهاي بدون بوژي 9000 ميليمتر باشد.
ـ براي واگنهاي بوژي‌دار 17500 ميلمتر باشد.
واگنهاي بوژي‌دار با فاصله محوري بيش از 1400 ميليمتر بين محورهاي داخلي آن نبايد از روي تپه‌هاي مانوري تفكيك شوند.
تعدادي از اين واگنها كه مي‌توانند از روي تپه‌هاي مانوري تفكيك شوند بايستي داراي علامت مطابق پيوست 49 (پ.پ.و) باشند.
1ـ3ـ2ـ براي واگنهايي كه بر روي راه‌آهنهاي با عرض 1520 ميليمتر حركت مي‌كنند بيش از 3800 ميليمتر و كمتر از 5500 ميليمتر باشد.
براي واگنهايي كه با فاصله محوري بيش از 5500 ميليمتر در خط 1520 ميليمتري و بيش از 4500 ميليمتر در خط 1435 ميليمتر و يا براي واگنهايي كه بدون بوژي و داراي بيش از 2 محور هستند چرخها بايستي امكان حركت واگنها بدون اشكالات با شعاع 150 متر را فراهم نمايند. فاصله بين محورهاي يك بوژي نبايد كمتر از 1500 ميليمتر باشد.
بوژيها بايستي امكان حركت آزاد را در قوسهاي با شعاع 150 متر داشته باشند.
1ـ 5 ـ واگنهايي كه در حمل و نقل بين‌المللي قابل قبول واقع شده‌اند و مطابق ابعاد راه‌آهنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر مي‌باشند بايستي علامت «ام‌سي» داشته باشند.
واگنهاي مطابق ابعاد «O-BM» بايستي علامت «MC-O» را و واگنهاي مطابق ابعاد «BMـ1» علامت «1ـMC» را داشته باشند.
براي واگنهايي اروپايي كه داراي كد دوازده‌گانه مي‌باشند علامتهاي ذكر شده در ديواره‌هاي جانبي واگنها و براي واگنهاي بدون ديواره در تيرهاي طولي واگنها، پشت يا زير اهرم تغيير حالت واگنها، نوشته مي‌شوند.
بر روي واگنهايي كه بين راه‌آهنهاي چين، روسيه، كره دموكراتيك،ويتنام و مغولستان رفت و آمد مي‌كنند علامتهاي ديگري كه بين اين راه‌آهنها توافق حاصل گرديده بكار برده مي‌شوند.
1ـ6 ـ واگنهاي مجهز به قلاب زنجيري جهت كار تكنسين اتصال بايستي فاصله 400 ميليمتر آزاد بين وجه جانبي قلاب و سيني تامپون داشته باشند. فاصله آزاد در طول بين سطح سيني تامپون و قلاب زنجيري در ارتفاع 2000 ميليمتر نبايد اجزاي برجسته داشته باشند.
1ـ7ـ بخاطر ويژگيهاي ساختمان واگنهاي چين و كره دموكراتيك مسئله اتصال واگنها جهت سير مستقيم (بدون ترانسشيب) طرفهاي ذينفع بايستي به توافق برسند.
1ـ 8 ـ واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر كه قادر به حركت تا سرعت 100 كيلومتر در ساعت مي‌باشند داراي علامت «S» و يا «X» و واگنهايي كه قادر به حركت با سرعت 120 كيلومتر مي‌باشند با علامت «SS» و يا «XX» نشانه‌گذاري مي‌شوند.
واگنهايي كه هيچيك از علامتهاي بالا را ندارند با رعايت استانداردهاي مجاز بارگيري بايستي واجدشرايط حركت قطارها با سرعت 90 كيلومتر در ساعت باشند.
1ـ9ـ وزن خالي واگن نبايد از 9 تن كمتر باشد.
2ـ چرخها و محورها
2ـ1ـ چرخها و محورها بايستي بانداژپيوسته داشته و يا منوبلوك (يكپارچه ريختگي و يا نورد شده) باشند.(1)
جهت واگنهاي راه‌آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر قطر چرخ بر روي دايره گردش نبايد كمتر از 840 ميليمتر براي چرخهاي با قطر اسمي 900 تا 1000 ميليمتر باشد.
760 ميليمتر براي قطر جديد 840 ميليمتر باشد.
680 ميليمتر براي قطر جديد 760 ميليمتر باشد.
630 ميليمتر براي قطر جديد 680 ميليمتر باشد.
2ـ2ـ فاصله بين لبه‌هاي افقي بانداژها يا طوقه چرخها بايد براي راه‌آهنهاي با عرض خط 1435 ميليمتر 3-/+1360 ميليمتر و براي راه‌آهنهاي با عرض خط 1520ميليمتر 3-/+1440 ميليمتر باشد.
2ـ3ـ عرض بانداژ چرخ جهت واگنهاي با عرض 1520 ميليمتر نبايد كمتر از 127 ميليمتر و بيشتر از 140 ميليمتر و همچنين براي واگنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر كمتر از 133 ميليمتر و بيش از 140 ميليمتر باشد.
2ـ4ـ ضخامت بانداژ (برروي دايره چرخش) با كسري سايش بايستي:
2ـ4ـ1ـ براي ساير واگنها 30 ميليمتر باشد.
براي چرخهاي نوردشده حداقل ضخامت قسمتهايي كه جايگزين بانداژ مي‌شوند بايستي در وجـه داخلي خود علامت (فرورفـتگي) داشته باشند كه هميشه در معرض ديد باشد.
براي چرخهايي كه اين علامت را ندارند ضخامت قسمت جايگزين كننده بانداژ نبايد كمتر از 22 ميليمتر باشد.
2ـ 5 ـ ارتفاع نوك طوقه بانداژ و يا چرخ منوبلوك از سطح دايره گردش مابين 25 الي 36 ميليمتر باشد (حداقل و حداكثر).
2ـ6ـ عرض طوقه بانداژ و يا طوقه چرخ منوبلوك براي راه‌آهنهاي اروپايي 1435 ميليمتر كه در فاصله 10 ميليمتر به طرف بيرون از دايره گردش اندازه گيري مي‌شوند، براي چرخهاي با قطر بيش از 840 ميليمتر نبايد كمتر از 22 ميليمتر و براي چرخهاي با قطر 630 الي 840 ميليمتر نبايد كمتر از 5/27 ميليمتر باشد.
فاصله از لبه خارجي بانداژ يك چرخ محور تا سطح بيروني چرخ كه در ارتفاع 10 ميليمتر پايينتر از دايره گردش اندازه‌گيري مي‌شود براي چرخهاي با قطر بيش از 840 ميليمتر بايستي حداكثر 1426 ميليمتر و حداقل 1410 ميليمتر باشد و براي چرخهاي با قطر 840 ميليمتر 1435 ميليمتر باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ در ارتباط بين‌الملل بين راه‌آهنهاي اروپايي خط 1435 ميليمتر و راه‌آهنهاي خط 1520 ميلمتري سير واگنهاي باري كه چرخهاي آنها ياتاقاني است مجاز نمي‌باشد.
فاصـله افقي بين وجه داخـلي دو چرخ محور براي چـرخهاي مـنو بلـوك براي چرخهاي با قـطر كمـتر از 840 ميـليمتر بايسـتي كمـتر از 1359 ميـليمتر، براي چرخهاي با قطر 840 ميليـمتر 1357 ميليمتر و براي موارد ديـگر كمتر از 1363 ميليمتر باشد.
حداقل اندازه شامل محورهاي مياني واگنهاي بدون بوژي و محورهاي مياني سه و چند محوره نمي‌باشد.
جهت واگنهاي خطوط 1520 ميليمتري، عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 18 ميليمتري نوك طوقه اندازه‌گيري مي‌شود حداقل 25 و حداكثر 33 ميليمتر مي‌باشد.
جهت واگنهاي چين و كره دموكراتيك عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 15 ميليمتري نوك طوقه اندازه‌گيري مي‌شود حداقل 2 ميليمتر و حداكثر 34 ميليمتر مي‌باشد.
تيزي طوقه چرخ مجاز نمي‌باشد. براي واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر اندازه «كيوآر» كه توسط شابلون روي طوقه اندازه‌گيري مي‌شود بايستي بيش از 5/6 ميليمتر باشد. ضمناً در سطح هدايت كننده نوك طوقه تا 2 ميليمتر پايينتر از آن هيچگونه تيزي نباشد. (پيوست 42 (پ.پ.و)).
2ـ7ـ سايش بر روي دايره گردش بانداژ و يا چرخ منوبلوك بيش از 7 ميليمتر مجاز نمي‌باشد، اين مربوط به واگنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر نمي‌باشد.
2ـ 8 ـ معايب زير جهت چرخها و محورها مورد قبول نيست:
2ـ 8 ـ1ـ تركهاي طولي و عرضي بر روي هر قسمتي از محور.
2ـ 8 ـ2ـ محلهاي سائيده شده بر روي محور كه داراي تيزي و يا فرورفتگي 1 ميليمتر هستند.
2ـ 8 ـ3ـ تركها بر روي بانداژ و يا طوقه و مركز چرخ.
2ـ 8 ـ4ـ شكستگي بانداژ و يا طوقه.
2ـ 8 ـ 5 ـ شل شدن بانداژ و چرخ بر روي محور و يا مركز چرخ.(1)
علائم شل شدن بانداژ به شرح زير مي‌باشند:
2ـ 8 ـ 5 ـ1ـ صداي بم در موارد ضربه چكش به بانداژ.
2ـ 8 ـ 5 ـ2ـ عدم تطابق گودالهاي كنترل (علامتهاي كنترل) بر روي بانداژ و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشند).
2ـ 8 ـ 5 ـ3ـ شل شدن حلقه سفت كننده بانداژ.
2ـ 8 ـ 5 ـ4ـ زنگ زدگي حدفاصل بين بانداژ و محور چرخها در طول بيش از يك دوم محيط.
2ـ 8 ـ6 ـ شكستن و يا ترك برداشتن ميله‌هاي چرخ.
2ـ 8 ـ7ـ بريدگيها بر روي سطح گردش بانداژ به طول بيش از 60 ميليمتر و عمق بيش از 1 ميليمتر.
2ـ 8 ـ 8 ـ خراشها بر روي توپي و يا سرمحور.
2ـ 8 ـ9ـ خردشدن سطح گردش بانداژو يا چرخ منوبلوك به طول 25 ميليمتر (بوجودآمدن حفره‌ها در سطح گردش چرخ) و يا به عمق 3 ميليمتر.
2ـ 8 ـ10ـ برش عمودي طوقه بيش از 18 ميليمتر.
2ـ 8 ـ11ـ تيزي بانداژ.(2)
2ـ 8 ـ12ـ شل شدن حلقه تثبيت كننده بانداژ در درز و يا در فاصله كمتر از 100 ميليمتر از درز و يا در قسمت باقيمانده با طول كلي 550 ميليمتر.
2ـ 8 ـ13ـ تراكم فلز بر روي سطح گردش بانداژ (مانند جوش) به طول بيش از 60 ميليمتر و در ارتفاع بيش از 1 ميليمتر.
2ـ 8 ـ14ـ اصطكاك بانداژ يا طوقه چرخ به نگهدارنده جعبه ياتاقان.
2ـ 8 ـ 15ـ آثار سايش دايره‌اي شكل بر روي سطح گردش در پايه طوقه به عمق بيش از 1 ميليمتر با شيب 1:7 بيش از 2 ميليمتر و يا با عرض 15 ميليمتر براي واگنهاي عرض خط 1520 ميليمتر.
2ـ 8 ـ16ـ افزايش موضعي عرض چرخ منوبلوك بيش از 5 ميليمتر براي خط 1520 ميليمتر.
2ـ 8 ـ17ـ پوشش رنگي و يا آلودگي با انواع روغنها بر روي بانداژ چرخها و يا قسمتهاي چرخ منوبلوك منع مي‌شود.
3ـ بوژيها
3ـ1ـ خرابيهاي زير در بوژيها مورد قبول نيست:
3ـ1ـ1ـ فاصله بين سرسره‌هاي (Slip) در مجموع نبايد بيش از 20 ميليمتر و كمتر از 2 ميليمتر باشد.
3ـ1ـ2ـ شكستن سرسره‌ها (Slip).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ عمليات جوش بر روي محور چرخها منع مي‌شود.
2ـ براي واگنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر فقط اندازه «پي‌آر» بكار برده مي‌شود.
3ـ1ـ3ـ ترك در لبه فلنج پاشنه اگر اين ترك تا پيچ مي‌رسد، شكستن بيش از يك پيچ و يا پرچ كه پاشنه و كاسه مقعر (زير پاشنه) را سفت مي‌كنند.
3ـ1ـ4ـ ترك و يا شكستگي تيرهاي شاسي.
3ـ1ـ 5 ـ ترك و يا برش پيچهاي ستوني و يا پيچهاي جعبه ياتاقان.
3ـ1ـ6 ـ1ـ تركها در بستهاي بوژي و بر روي وجه‌جانبي بوژي ريختگري و يا پرس‌شده.
3ـ1ـ7ـ فقدان و يا شكستن يك فنر لول بيروني از مجموعه فنرها در واگن حاوي بار. در واگنهاي خالي اين نوع خرابي فقط در هنگام برگشت به راه‌آهن مالك مجاز مي‌باشد.
3ـ2ـ جهت بوژيهاي نوع «25ـY» خط 1435 ميليمتر زير واگنهاي حاوي بار:
3ـ2ـ1ـ شكستن فنر لول بيروني.
3ـ2ـ2ـ شكستن و يا كجي فنر لول داخلي. واگنهاي داخلي با فنر لول داخلي شكسته مي‌توانند با داشتن بر چسب مطابق فرم 15a (پ.پ.و) در تركيب قطارها حركت كنند.
3ـ2ـ3ـ فقدان و يا شكستن بيش از يك گوشواره داخلي و يا بيروني خفه‌كننده. در موارد فقدان و يا شكستن يك گوشواره واگن مي‌تواند با داشتن برچسب مطابق فرم15a (پ.پ.و) حركت كند.
3ـ2ـ4ـ تماس بيش از يك سيني خفه كننده با شاسي.(1) در موارد تماس يك سيني با شاسي بوژي واگن مي‌تواند با داشتن برچسب 15a (پ.پ.و) حركت كند.
3ـ3ـ براي بوژيهاي نوع « ايكس 3*.......4 اچ» خط 1520 ميليمتر واگنهاي حاوي بار و خالي:
3ـ3ـ1ـ ترك بر روي شاسي جانبي ريخته شده، تير ريخته شده بالاي فنرها كه در ديد بازديد كننده قرار مي‌گيرد (اثرات نواقص ريخته‌گري كه بعد از تهيه تيرهاي بالاي فنرها بوقوع پيوسته است دال بر خرابي نمي‌باشند).
3ـ3ـ2ـ ترك در كاسه مقعره (زير پاشنه) كه در ديد بازديد كننده قرار دارد.
3ـ3ـ3ـ ترك در سرسره بالايي و يا پاييني و همچنين ترك جوش، شكستن و يا بريدگي جعبه سرسره ، فقدان كلاهك سرسره بوژي، فقدان پيچ‌تثبيت‌كننده كلاهك سرسره.
3ـ3ـ4ـ مجموع فاصله‌ها بين سرسره‌ها در دو طرف بوژي بيش از 20 ميليمتر و كمتر از 2 ميليمتر.
نبودن فاصله بين سرسره‌ها در راستاي قطرواگن مجاز نمي‌باشد در كل مجموع فاصله سرسره‌ها بايستي در محدوده تعيين شده باشد.
3ـ3ـ 5 ـ برش پرچ صفحه اصطكاك‌، شكستن و يا ترك گوه ضربه‌گير(damper) وجود ترك برروي جوش تكيه‌گاه گوه ضربه‌گيربوژي مجاز نمي‌باشد.
3ـ3ـ6 ـ برش بيش از يك پرچ و يا پيچ تثبيت‌كننده پاشنه و زيرپاشنه مجاز نيست.
4ـ جعبه ياتاقانها، ياتاقانها، دسته‌هاي جعبه ياتاقان
4ـ1ـ جعبه ياتاقانها با روغن معمولي به اندازه مورد نياز توسط راه‌آهني كه در آن سير مي‌كند تامين مي‌شوند.
جعبه ياتاقانهايي كه داراي روغن كاري فصلي هستند بايستي توسط راه‌آهن مالك با روغن تامين شوند. هنگام حركت اگر نياز به اضافه كردن روغن براي اين نوع ياتاقانها باشد، راه‌آهن استفاده كنند آن را با روغن معمولي تامين مي‌نمايد.
4ـ2ـ گيره‌هاي جعبه ياتاقان بايد جوش داده شوند و يا پرچ شوند. به جاي پرچ مي‌توان از پيچ و مهره استفاده نمود برروي اين نوع واگنها برچسب مطابق فرم پيوست 15a (پ.پ.و) زده مي‌شود.
4ـ3ـ خرابيهاي زيردر جعبه ياتاقانها و ياتاقانها و دسته‌هاي جعبه ياتاقانها مجاز نمي‌باشند:
4ـ3ـ1ـ ترك و يا شكستن جعبه ياتاقان كه باعث نشتي روغن مي‌گردد.
4ـ3ـ2ـ داغ شدن جعبه ياتاقان و يا خراش برروي سر محور، جعبه ياتاقان زماني داغ شده به حساب مي‌آيد كه لمس آن با دست امكانپذير نمي‌باشد.
4ـ3ـ3ـ نشست و يا كجي جعبه ياتاقان.
4ـ3ـ4ـ شل شدن و يا ترك برداشتن دسته جعبه ياتاقان در يك چهارم مقطع آن و يا پيچش گيره جعبه ياتاقان.
4ـ3ـ 5 ـ كجي دسته جعبه ياتاقان مانع از حركت آن مي‌شود و يا باعث اصطكاك دسته به بانداژ مي‌گردد.
4ـ4ـ دسته‌هاي شل شده جعبه ياتاقانها نبايد جوش داده شوند.
4ـ 5 ـ در هروضعيت شانه هدايت‌كننده بايستي هادي جعبه ياتاقان را تحت پوشش داشته باشد.
5 ـ فنرها و تعليق آنها
5 ـ1ـ واگنهاي دو و سه محوره بايستي تعليق فنري ورقي داشته باشند.
5ـ2ـ خرابيهاي زير در تعليق فنري و خود فنرها مجاز نمي‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ روغن كاري سطح اصطلاك خنثي كننده اتعاشات منع مي‌شود.
5 ـ2ـ1ـ ترك و يا شكست بستها، حلقه‌ها، آويزها، پيچها، بستن بستها با بيش از دو پيچ به جاي پر‌چها.
5 ـ2ـ2ـ ترك و يا شكستن بست يكي از فنرها، فنرپاييني در مواردي كه شكست در فاصله كمتر از يك چهارم طولي ورق از وسط فنرها باشد‌، فقدان قطعه شكسته شده فنر ورقي. اما شكستن ورق پاييني و فقدان قطعه شكسته آن در مواردي كه قسمت باقيمانده سفت و پايدار برروي بستها قراردارد مجاز مي‌باشد.
5 ـ2ـ3ـ خرابيهاي پينها‌، بستهاي فنر‌هاي بيضوي شكل.
5 ـ2ـ4ـ ناهمگون بودن فنرها و همچنين عدم تناسب ظرفيت واگن با فنرها.
5 ـ2ـ 5 ـ فنرهاي نشست‌كرده كه حالت ارتجاعي خود را از دست داده و باعث برخورد و ضربه زدن شاسي با قسمتهاي متحرك واگن مي‌گردد و يا باعث كجي بدنه مي‌شود.
فاصله بين بست فنر و تيرهاي واگن و يا بوژي كه احتمال برخورد آنها مي‌رود بايد بيش از:
5 ـ2ـ 5 ـ1ـ پانزده ميليمتر براي واگنها با گوشواره هاي تعليق دوبل و يا واگنها با گوشواره‌هاي تعليق دراز باشد.
5 ـ2ـ 5 ـ2ـ ده ميليمتر براي واگنهاي ديگر با سيستم ساختمان قديمي باشد.
وجود خراشهاي گذشته بر روي تيرهاي واگن و يا بوژي و بستهاي فنر مجاز مي‌باشد.
5 ـ2ـ6 ـ براي راه آهنهايي با عرض 1435ميليمتر به‌جز راه‌آهن چين و كره دموكراتيك جابجايي ورقهاي فنربندي نسبت به يكديگر بيش از 10 ميليمتر مجاز نمي‌باشد.
5 ـ2ـ7ـ شل‌شدن پينها اگر با ضربه چكش جابجا مي‌شوند.
5 ـ2ـ 8 ـ تعمير ورقهاي فنر و يا فنر لول با جوش مجاز نيست.
6 ـ تامپونهاي واگنهاي قلاب زنجيري.
6 ـ1ـ واگنها بايد تامپونهاي انعطاف‌پذير داشته باشند.
6 ـ2ـ ارتفاع محور تامپونها نسبت به سطح ريل بايستي كمتر از 1065 ميليمتر و بيش از 940 ميليمتر باشد.
6 ـ3ـ فاصله بين محورهاي دو تامپون بايستي كمتر از 1760 ميليمتر و بيش از 1740 ميليمتر باشد. اين فاصله براي واگنها با عرض 1520 بجز راه‌آهن مغولستان كه تا 31/12/1922 ساخته شده اند بايستي كمتر از 1790 و بيش از 1740 ميليمتر باشد.
6 ـ4ـ قطر سيني‌هاي تامپونها بايستي بيش از 370 ميليمتر باشد.
6 ـ 5 ـ اگر به واگن از وسط خط راه‌آهن نگاه كنيم سيني دست چپي واگن بايستي محدب و سيني دست راستي صاف باشد.
اگر براي هر دو سيني شعاع تحدب بالاي 1500 ميليمتر باشد محدب بودن آن قابل قبول است.
6 ـ6 ـ خرابيهاي زير در تامپونها مجاز نمي‌باشد:
6 ـ6 ـ1ـ فقدان و يا شكستن فنر لول، واشر فشار، مهره و يا پين نگهدارنده سيلندر تامپون.
6 ـ6 ـ2ـ شكستن و يا كج‌شدن سيلندر تامپون كه از حركت آن در غلاف ممانعت مي‌كند.
6 ـ6 ـ3ـ ترك عرضي بالاي يك چهارم مقطع عرضي غلاف تامپون كه داراي دو نگهدارنده است، شكستن بيش از دو نگهدارنده غلاف ترمز براي تامپونهايي كه چند نگهدارنده دارند شكستن گوشه هاي سيني و يا غلاف تامپون.
6 ـ6 ـ4ـ نشست فنر لول بيش از 15 ميليمتر.
اگر تامپون استوانه‌اي مي‌باشد بر روي هر تير عرضي واگن نسبت فنر تا 15 ميليمتر مجاز مي‌باشد.
6 ـ6 ـ 5 ـ ترك غلاف به طول يك چهارم قطر آن مجاز نمي‌باشد.
7ـ تجهيزات قلاب اتوماتيك
7ـ1ـ براي واگنهاي چين و كره دموكراتيك خرابيهاي زير در قلاب اتوماتيك مجاز نمي‌باشد:
7ـ1ـ1ـ ارتفاع محور طولي قلاب اتوماتيك نسبت به سطح ريل بيش از 890 ميليمتر و يا براي واگنهاي خالي كمتر از 835 ميليمتر و واگنهاي حاوي بار كمتر از 815 ميليمتر.
7ـ1ـ2ـ اختلاف ارتفاع بين محورهاي طولي دو قلاب يك واگن بيش از35 ميليمتر مجاز نيست.
7ـ1ـ3ـ اختلاف ارتفاع محورهاي قلابهاي دو واگن متصل بيش از 75 ميليمتر مجاز نمي‌باشد.
7ـ1ـ4ـ فاصله بين دندانه‌هاي بزرگ و كوچك قلاب اتوماتيك در حالت متصل بيش از 130 ميليمتر و در حالت باز بيش از 245 ميليمتر مجاز نيست.
7ـ1ـ 5 ـ تركها در بدنه، بست كشش و دندانه بزرگ قلاب اتوماتيك مجاز نيست.
7ـ1ـ6 ـ فقدان مهره‌ها و پينهاي سفت‌كننده قسمتهاي قلاب اتوماتيك.
7ـ1ـ7ـ شكست صفحه و يا زانوي تكيه گاهي قلاب اتوماتيك.
7ـ2ـ براي واگنهاي با عرض خط 1520 خرابيهاي زير در قلاب اتوماتيك مورد قبول نمي‌باشد:
7ـ2ـ1ـ ارتفاع محور طولي قلاب اتوماتيك نسبت به سطح ريل كمتر از 950 ميليمتر براي واگنهاي باردار و بيش از 1080 ميليمتر براي واگنهاي خالي.
7ـ2ـ2ـ اختلاف ارتفاع دو قلاب اتوماتيك چفت شده بيش از 100 ميليمتر.
7ـ2ـ3ـ خرابي ضامن قفل قلاب اتوماتيك.
7ـ2ـ4ـ ترك در بدنه و بست اتصالات قلاب اتوماتيك، كجي و شكستگي قطعات آن.
7ـ2ـ 5 ـ فقدان و يا شل شدن مهره‌ها و پينهاي سفت‌كننده قطعات قلاب اتوماتيك.
7ـ2ـ6 ـ كوتاهي زنجير درايو جداكننده.
7ـ2ـ7ـ اهرم جداكننده‌اي كه داخل فضاي اتكا نمي‌رود. (Bracket)
7ـ2ـ 8 ـ دستگاه اصطكاك كه انعطاف‌پذيري خود را كاملاً از دست داده است.
7ـ2ـ 9ـ ترك و يا شكست صفحه نگهدارنده، بست كششي، حلقه‌هاي اهرم، ضربه‌گير و يا زانوي تكيه‌گاهي.
7ـ3ـ با توافق راه‌آهنهاي عضو (پ.پ.و) حركت مجموعه‌اي از واگنهايي كه واگنهاي دو طرف آن مجهز به قلاب زنجيري علاوه بر قلاب اتوماتيك و همچنين مجهز به تامپون از يك طرف هستند مجاز مي‌باشد.
8 ـ دستگاههاي كشش
8 ـ1ـ واگنها در دو طرف خود بايستي مجهز به دستگاههاي كشش انعطاف پذير يا قلاب زنجيري باشند.
مقاومت كشش پاره‌شدن دستگاه كشش با قلاب زنجير بايستي بالاي 65 تن نيرو باشد.
براي واگنهاي ساخت بعد از اول ژوئيه 1949 در قلاب زنجير 85 تن در دو سر قلاب 100 تن باشد.
8 ـ2ـ ابعاد گيره زنجير قلاب در نقطه تماس با سر قلاب بايستي به شرح زير باشند:
8 ـ2ـ1ـ در جهت نيروي كشش حداكثر 40 ميليمتر.
8 ـ2ـ2ـ در جهت عمود بر نيروي كشش حداكثر 36 مليمتر.
8 ـ3ـ واگنهاي تكي و يا واگنهاي انتهايي در مجموعه‌اي از واگنها كه دورتر از ايستگاه مرزي سيرخواهند كرد بايستي مجهز به قلاب دوگانه باشند.
8 ـ4ـ خرابيهاي زير در دستگاههاي كشش مورد قبول نمي‌باشند:
8 ـ4ـ1ـ تركهاي عرضي، شكستن قسمتهاي دستگاه كشش و قلاب.
8 ـ4ـ2ـ فقدان كوپلينگها، مهره‌ها، گوه‌ها، پيچ‌ها، اتصالات و پينهاي قلاب.
8 ـ4ـ3ـ كجي سر قلاب، بطوري كه اجازه ندهد سريك قلاب را به روي سر قلاب ديگر انداخت و يا كجي سرقلاب كه از حركت آزاد سرقلاب در واشر قلاب ممانعت كند. شكستن نوك سرقلاب كه طبق مقررات نتوان قلاب را پيچاند براي واگنهاي عرض 1520 ميليمتر بجز راه‌آهن مغولستان. شكسته شدن نوك سرقلاب مورد قبول نيست.
8 ـ4ـ4ـ كجي پيچ گوشواره و يا گيره قلاب كه اتصال درست واگنها را اجازه نمي‌دهد مجاز نيست.
8 ـ4ـ 5 ـ خار (گوه تثبيت) كه سر و ته گذاشته شده است.
8 ـ4ـ6 ـ ترك پين دستگاه كشش كه از روزنه پرچ بيرون مي‌آيد.
9ـ ترمز
9ـ1ـ واگنها بايد به ترمز اتوماتيكي مجهز باشند كه با سيستم ترمز اتوماتيك راه‌آهنهايي كه در آنها سير خواهند كرد همخواني داشته باشند و يا مجهز به لوله حد فاصل همراه با لوله خرطومي دو طرف خود باشند. كليه شيرهاي انتهايي لوله ترمز اصلي كه در ساختمان واگن پيش‌بيني شده‌اند بايستي مجهز به لوله خرطومي باشند.
9ـ2ـ شيرهاي انتهاي واگنها بجز واگنهاي راه‌آهنهاي چين، كره دموكراتيك بايستي روزنه‌اي جهت خروج هوا از لوله خرطومي را در موارد بسته شدن شير داشته باشند.
9ـ3ـ دستگيره‌هاي شيرهاي واگن براي ترمز قطار بايستي در وضعيت موازي با محور لوله اصلي باشند و ترمزهاي بسته شده اين دستگيره‌ها بايستي عمود بر محور لوله اصلي ترمز باشند.
9ـ4ـ دستگيره‌هاي شيرهاي جداكننده براي ترمزهاي بسته بايستي موارد زير را دارا باشند:
9ـ4ـ1ـ وضعيت عمود بر محور لوله هواي جدا شده براي راه‌آهنهاي چين و كره دموكراتيك با عرض خط 1520 ميليمتر.
9ـ4ـ2ـ وضعيت افقي براي ديگر راه‌آهنها.
9ـ4ـ3ـ در زاويه 45 درجه دسته سوپاپهاي سريع و تقسيم كننده‌هاي هوا.
9ـ 5 ـ واگنهايي كه داراي اتاقكهاي ترمز دستي مي‌باشد بايستي مجهز به شير ترمز اضطراري باشند. ترمز دستي بايستي طوري باشد كه با گرداندن دستگيره ترمز در جهت عقربه‌هاي ساعت عمل كند.
9ـ6 ـ بالشتك ترمز بايستي ساختماني داشته باشد كه به راحتي كفشكهاي سائيده‌شده عوض شوند. ضخامت كفشكهاي ترمز كه از طرف راه‌آهن تحويل دهنده تحويل داده مي‌شوند بايستي حداقل 10 ميليمتر باشد و براي راه‌آهن مغولستان 10 ميليمتر باشد. اندازه‌گيري در باريكترين محل كفشك انجام مي‌گيرد.
9ـ7ـ واگنهاي ترمزدار كه با تعويض بوژي سير مي‌كنند بايستي مجهز به بالشتك يا كفشك ترمز متحرك باشند.
9ـ 8 ـ ساخـتمان اهرم‌بندي بايسـتي طوري باشد كه با دست و يا اتوماتيك تنظيم شود.
9ـ 9ـ اهرمها و ميله مثلثهاي ترمز بايستي مجهز به گيره‌هايي باشند كه از افتادن به‌وسط خط جلوگيري كنند.
9ـ10ـ بر روي تيرهاي عرضي تامپونها بايستي گيره‌هايي پيش‌بيني شوند كه بر روي آنها لوله خرطومي‌ها بطور آزاد آويخته شوند.
9ـ11ـ خرابيهاي زير در ترمزها مجاز نمي‌باشد.
9ـ11ـ1ـ خرابيهاي قسمتهاي ترمز (سوپاپهاي هوا، سيلندرهاي ترمز، شيرهاي انتهايي، مخزن احتياط، يدكي و غيره) كه از عمل كردن ترمز جلوگيري مي‌كنند.
9ـ11ـ2ـ وضعيت نادرست اهرمها كه باعث سايش آنها مي‌شود.
9ـ11ـ3ـ خرابيهاي اهرم‌بندي، ضامن‌ها، اتصالات غلتكها و آويزها كه باعث افتادن قطعات ترمز بر روي خط مي‌شوند.
9ـ11ـ4ـ اضافه رزوه‌هاي ترمز دستي (اضافه دنده‌ها) كمتر از 75 ميليمتر در ترمز دستي كاملاً بسته باشد.
9ـ11ـ 5 ـ وجود كفشكهاي ترمز غيرهمجنس (چدني و غيرفلزي) در يك واگن مجاز نمي‌باشد.
واگنهايي كه ترمز اتوماتيك آنها حذف شده است و يا ترمز دستي آنها خراب است هنگام حركت در راه‌آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر بايستي با برچسبهاي (ترمز خراب است) مطابق پيوست 20 (پ.پ.و) مجهز شوند كه بر روي تيرهاي طولي واگن چسبانده مي‌شوند.
واگنها با خرابيهاي ذكر شده از راه‌آهن مالك قبول نمي‌شوند.
در موارد خرابيهاي ترمز دستي قسمت دست راست برچسب و در موارد خرابيهاي ترمز اتوماتيك قسمت دست چپ برچسب باز مي‌شوند.
در موارد خرابي ترمز دستي، برچسب نزديك ترمز دستي حتي‌المقدور بر روي بدنه چسبانده مي‌شود.
9ـ11ـ6 ـ خروج كفش ترمز از سطح گردش خارجي بيش از 10 ميليمتر.
9ـ12ـ در موارد تحويل واگن بدون لوله خرطومي و يا با لوله خرطومي خراب طرف تحويل‌دهنده بايستي آن را عوض و جايگزين كند.
10ـ شاسي واگن
10ـ1ـ شاسي واگن بايستي تمام فلزي باشد.
10ـ2ـ خرابيهاي زير شاسي مجاز نمي‌باشد.
10ـ2ـ1ـ شكست و يا ترك در تيرهاي اصلي طولي، جانبي طولي، تيرهاي تامپون، تركها بر روي تيرهاي عرضي به ميزان بيش از 50% مقطع آنها، ترك طولي بيش از 300 ميليمتر در تيرهاي قطري و عرضي.
10ـ2ـ2ـ شكست و يا ترك خوردگي تيرهاي عرضي.
10ـ2ـ3ـ تركهاي طولي در تيرهاي جانبي بين دسته نبشي فنرها بيش از 150 ميليمتر و در قسمتهاي ديگر تير بيش از 300 ميليمتر.
10ـ3ـ بر روي كليه واگنها بجز واگنهاي چين و كره دموكراتيك در دو طرف آنها بايستي دستگيره‌هاي مخصوص براي مانورچيها تعبيه شود.
11ـ بدنه واگن و واگنهاي مخزندار
11ـ1ـ واگنهاي مسقف مي‌بايستي مجهز به تجهيزات زير باشند:
11ـ1ـ1ـ درهايي كه برداشتن و يا باز كردن آنها بدون آسيب به مهر (پلمپ) راه‌آهن و گمرك امكانپذير نباشد.
11ـ1ـ2ـ چفت در.
11ـ1ـ3ـ حلقه بر روي درها و دريچه‌ها كه بستن قفل و يا پلمپ‌ها را امكان‌پذير سازد بجز دريچه‌هاي هوا كه از داخل بسته مي‌شوند.
11ـ2ـ خرابيهاي زير در بدنه واگن مجاز نمي‌باشند:
11ـ2ـ1ـ بهم‌خوردگي اتصالات پايه‌ها با قفسه فلزي بدنه واگن.
11ـ2ـ2ـ خرابي پايه‌ها و يا تيرهاي در كه باعث خرابي و يا ريزش بار مي‌گردد و ايمني حركت قطارها را به مخاطره مي‌اندازد.
11ـ2ـ3ـ شكستن تيرچه‌هاي طاق سقف و هواكشها.
11ـ2ـ4ـ خرابيهاي ديوار، كف واگن كه باعث ريزش بار به وسط خط، آسيب‌ديدگي و خيس شدن بار و به سرقت رفتن آن مي‌شوند.
11ـ2ـ 5 ـ فقدان و يا خرابي دريچه‌هاي تخليه، يا دستگاههاي مكانيكي خودكار تخليه واگن.
11ـ2ـ6 ـ كجي بدنه به ميزان بيش از 75 ميليمتر.
11ـ2ـ7ـ خرابي سقف كه باعث نفوذ رطوبت و در نتيجه خرابي بار مي‌گردد.
11ـ2ـ 8 ـ فقدان درها، خرابي ريلهاي در و كجي آنها، آسيب‌ديدگي هادي در كه مي‌تواند باعث افتادن در بر روي خط گردد.
11ـ2ـ9ـ خرابيهاي گيره و حلقه‌هاي در و دريچه‌ها كه باعث باز شدن خود به خود آنها گردد.
11ـ2ـ10ـ خرابي تخته‌ها، ديواره لبه‌هاي جانبي و گيره‌هاي واگنهاي لبه كوتاه كه باعث افتادن لبه‌هاي واگن مي‌گردد و همچنين خارج از ابعاد قرار گرفتن آنها.
11ـ2ـ11ـ فقدان درب دريچه‌ها، حلقه‌هاي پلمپها و اتصالات در واگن مسقف، در موارد استثنايي، فقـدان يك حلقه پلمپ مجاز مي‌باشد به شرط اينكه خلاف مقررات گمركي نباشد.
11ـ2ـ12ـ فقدان ورقهاي ضدجرقه و يا وسايل مشابه بر روي ترمزها براي واگنها با كف چوبي، كه اين شرط فقط شامل واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر مي‌شود.
11ـ3ـ واگن مخزندار
11ـ3ـ1ـ مخزندارهاي خالي كه به راه‌آهن مالك برمي‌گردند نبايد بخاطر خرابيهاي مذكور در بندهاي 11ـ4ـ1، 11ـ4ـ3، 11ـ4ـ4 در صورتيكه ايمني حركت قطارها را به مخاطره نمي‌اندازند مورد قبول واقع نشوند.
11ـ3ـ2ـ مخزندارهايي كه بارهاي خطرناك در آنها بارگيري شده‌اند و يا بعد از تخليه تميز نشده‌اند اگر دريچه محافظ و يا پيچ دريچه را نداشته باشند مي‌توانند قبول نشوند.
11ـ3ـ3ـ مخزندارهايي كه در ساختمان آنها برق‌گير پيش‌بيني گرديده است در صورت آسيب و يا فقدان برق‌گيرها مي‌توانند قبول نشوند.
11ـ4ـ خرابيهاي زير در واگنهاي مخزندار مورد قبول نيست.(1)
11ـ4ـ1ـ جابجايي مخزنها
11ـ4ـ2ـ نشتي مخزنها و شل بودن شيرهاي تخليه و پركننده
11ـ4ـ3ـ تركها در محل درزها و دربستها به ميزان بيش از يك چهارم مقطع عرضي آنها.
11ـ4ـ4ـ ترك در درزهاي برش خورده كه مخزن را به شاسي پيوند مي‌زند.
11ـ4ـ 5 ـ شل بسته شدن دريچه‌هاي بارگيري و شيرهاي تخليه واگنهاي مخزندار خالي و حاوي بار بجز واگنهاي داراي دستگاههاي تخليه اتوماتيك هوا مي‌باشند.
11ـ4ـ6 ـ ترك تيرهاي عرضي زير مخزن به ميزان بيش از يك چهارم مقطع آنها.
12ـ علائم و نوشته‌ها
واگنها بايستي علائم و نوشته‌هاي واضح زير را داشته باشند:
12ـ1ـ راه‌آهنهايي كه براي واگنهاي خود كد دوازده‌گانه را بكار مي‌گيرند علائم و نوشته‌ها را مطابق يادداشت (OSJD582) بر روي ديواره‌هاي جانبي واگنها از سمت چپ مي‌زنند در راه‌آهنهاي ديگر علائم و نوشته‌ها و كدهاي مربوطه كه نشان‌دهنده تملك راه‌آهن عضو قرارداد (پ.پ.و) مي‌باشد مطابق پيوست 23 و 23 (پ.پ.و) بر روي ديواره‌هاي جانبي واگن از سمت چپ درج مي‌شوند.
اگر واگني با شماره نادرست مشاهده شود آن را با برچسب مطابق پيوست 15آ (پ.پ.و) تجهيز مي‌نمايند.
12ـ2ـ وزن خالي واگن را بر روي ديوارهاي جانبي (به تن و يا كيلوگرم) از سمت چپ مطابق پيوست 36 (پ.پ.و) مي‌نويسند.
12ـ3ـ ظرفيت واگن را بر روي ديواره‌هاي جانبي از سمت چپ مطابق پيوست 26 (پ.پ.و) مي‌نويسند.
12ـ4ـ بر روي واگنهاي مسقف، مساحت كف را بر روي ديواره‌هاي جانبي از سمت چپ و يا بر روي ديواره‌هاي جلويي و عقبي مطابق پيوست شماره 37 (پ.پ.و) مي‌نويسند.
بر روي واگنهاي لبه كوتاه، طول را بر روي لبه‌هاي جانبي از سمت چپ و يا بر روي لبه‌هاي جلويي و عقبي مطابق پيوست 38 (پ.پ.و) مي‌نويسند.
بر روي واگنهاي مخزندار، حجم مخزن و نوع بار مجاز بارگيري را در دو طرف چپ مخزن و يا بر روي تابلو مطابق پيوست 39 (پ.پ.و) مي‌نويسند.
12ـ 5 ـ تاريخ آخرين تعمير و يا بازديد در طرف راست بر روي تير طولي شاسي (مطابق شكل 1) پيوست 27 (پ.پ.و) و يا بر روي پايين بدنه (مطابق شكل 2 (پ.پ.و)) پيوست 27 مي‌نويسند.
12ـ 6 ـ نوع ترمز اتوماتيك را در وسط تيرهاي طولي شاسي و يا بر روي ديواره‌هاي جانبي پايين بدنه مي‌نويسند. (مطابق پيوستهاي 28 و 29 (پ.پ.و))
12ـ7ـ علامت «« MC» بر روي واگنهاي با عرض خط 1520 ميليمتر به جز راه‌آهن مغولستان كه با ابعاد راه‌آهنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر مطابقت دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بخاطر خرابيهاي وارده در بندهاي 11ـ4ـ1، 11ـ4ـ2، 11ـ4ـ6 مخزنهاي خالي نبايد به راه‌آهن مالك برگردانده شوند با درخواست راه‌آهن گيرنده شيرهاي تخليه و دريچه‌هاي بارگيري كه درست بسته نشده‌اند از طرف راه‌آهن تحويل‌دهنده بسته مي‌شوند.
12ـ7ـ1ـ علامت «« MC-D» مطابق پيوست 30 (پ.پ.و) در واگنهايي كه ابعاد آنها با ابعاد « BM-O» مطابق مي‌باشد نوشته مي‌شود (نقشه م 1 (پ.پ.و).
12ـ7ـ2ـ علامت «1MC-» (پيوست 31 (پ.پ.و) بر روي واگنهايي كه ابعاد آنها با ابعاد « BM ـ 1» مطابق مي‌باشد نوشته مي‌شود. (نقشه‌ي 1 (پ.پ.و).
12ـ 8 ـ بر روي واگنهايي كه داراي محورهاي بازشونده مي‌باشند علامت مطابق پيوست 35 (پ.پ.و) بر روي تيرهاي جانبي بوژي و جهت واگنهاي دومحوره بر روي تيرهاي جانبي شاسي درج مي‌گردد.
12ـ 9ـ واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر و واگنهايي كه به اين راه‌آهنها تحويل داده مي‌شوند اگر بر روي ديواره‌هاي بيروني خود نردبان داشته باشند كه آخرين پله‌هاي آنها بيش از 2000 ميليمتر از سطح ريل ارتفاع دارند با علامت پيكان به طول 175 ميليمتر در جهت پايين نشانه‌گذاري مي‌شوند.
رنگ پيكان بايستي زرد در زمينه سياه و قرمز در زمينه روشن باشد (پيوست 23 (پ.پ.و)).
12ـ10ـ در موارد روغنكاري متناوب جعبه ياتاقانها (كه توسط راه‌آهن مالك تعيين مي‌گردد) تاريخ آخرين روغنكاري بر روي ديواره‌هاي طرف راست و پايين آن مطابق پيوست 40 (پ.پ.و) نوشته مي‌شود.
12ـ11ـ علامت «S» يا «SS» كه در بند 1ـ 8 اين پيوست به آن اشاره شده است بر روي ديواره‌هاي جانبي سمت چپ واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر درج مي‌شوند.
12ـ12ـ بر روي واگنهاي استيجاري و يا واگنهايي كه به اجاره داده شده‌اند علامتهاي ديگر نيز نوشته مي‌شوند.
12ـ12ـ1ـ علامت « P» مطابق پيوست 55 (پ.پ.و) و كناره شماره واگن.
12ـ12ـ2ـ اسم و آدرس مالك (موجر) واگن با شماره فاكس و تلكس چنانچه در اختيار موجر (مالك) باشد.
12ـ12ـ3ـ اسم ايستگاه كه واگن در آن به ثبت رسيده است.
12ـ12ـ4ـ اسم كالاهايي كه حمل آن در واگن مجاز مي‌باشد. (جهت واگنهاي اختصاصي).
12ـ12ـ 5 ـ محدوديتهاي حمل و نقلي.
12ـ12ـ6 ـ نوشته (اجاره شد...) كه زير آن خط كشيده شده است.
دستورالعملهاي اين قسمت در مورد حمل و نوع علامتها شامل راه‌آهنهاي چين و كره دموكراتيك نيز مي‌شوند. علاوه بر اين بر روي واگنها نوشته و علامتهاي بكار گرفته شده در راه‌آهن مالك نوشته مي‌شوند.
12ـ13ـ روي مخزن واگنهاي حمل گازهاي مايع، فشرده و تحت فشار تاريخ بازرسي دوره‌اي مخزن نوشته مي‌شود (ضميمه 56 (پ.پ.و)1
12ـ14ـ بر روي واگنهاي با اجزاي جداشونده و نوشته‌اي طبق ضميمه 57 (پ.پ.و) درج مي‌شود.
13ـ بازديدها و تعميرات دوره‌اي
13ـ1ـ راه‌آهن مالك و راه‌آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است نبايد واگنها را با تأخير تعميرات و بازديدها به راه‌آهنهاي كشورهاي ديگر تحويل دهد.
تعميرات و بازديدهاي دوره‌اي واگنها به نحو زير انجام مي‌پذيرد.
13ـ1ـ1ـ براي واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر.
13ـ1ـ1ـ1ـ براي واگنهايي كه مجهز به ياتاقانهاي رولبرينگي هستند.
13ـ1ـ1ـ1ـ1ـ با علامت « SS» كه در سال بيش از 90000 كيلومتر طي مي‌كنند ـ يك سال در ميان، واگنهاي ديگر دو سال در ميان.
13ـ1ـ1ـ1ـ2ـ بدون علامت « SS» با سوپاپهاي از نوع « KE»، « BOL»، « CH»، « O»، « WE»، « DK»، « WW»، « WA» تنظيم اتوماتيك اهرم‌بندي با تعليق گوشواره‌هاي دوبل محورهاي تكي، با فنرهاي ورقي و يا با بوژيهاي فنرلولي و ضربه‌گيرهاي از نوع « UIC» تامپونهاي مطابق يادداشت (ا.س.ژ.د) «526 ـ UIC» شش سال در ميان اگر واجد شرايط ذكر شده نيستند چهار سال در ميان.
13ـ1ـ1ـ2ـ براي واگنهايي كه مجهز به ياتاقانهاي اصطكاكي مي‌باشند هر سه سال يكبار.
13ـ1ـ2ـ براي واگنهاي ديگر تعميرات و بازديدهاي دوره‌اي به نحو زير انجام مي‌پذيرد.
13ـ1ـ2ـ1ـ براي واگنهايي كه مجهز به ياتاقانهاي رولبرينگي هستند و اندازه سر محورهاي آنها 250 * 140 ميليمتر مي‌باشند كه در قطارهاي معمولي باري سير مي‌كنند هر چهار سال يكبار و براي واگنهاي نوس از اولين تعمير بعد از پنج سال بهره‌برداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اين تغييرات از تاريخ 1/1/97 اعتبار مي‌يابد.
13ـ1ـ2ـ2ـ براي واگنهايي كه با قطارهاي مسافري و يا قطارهاي باري سريع با سرعتهاي بالاي 100 كيلومتر حركت مي‌كنند هر سال يكبار.
13ـ1ـ2ـ3ـ براي واگنهاي ديگر حداقل سه سال يكبار.
راه‌آهنهاي مالك مي‌توانند مدتهاي كوتاه‌تر جهت تعميرات تعيين كنند. تناوب تعميرات واگنها بايستي با عدد مربوطه قبل از علامت « REV» مطابق پيوست 27 (پ.پ.و) درج شود.
به راه‌آهن مالك و راه‌آهني كه واگن استيجاري به ثبت رسيده است اجازه داده مي‌شود كه مدت تعميرات دوره‌اي را سه ماه افزايش دهند به شرط اينكه واگنها واجد شرايط فني اين پيوست باشند.
تعميرات و بازديدهاي دوره‌اي بوژيهايي كه بكار گرفته مي‌شوند در مدت زمانهاي تعيين شده جهت واگنها انجام مي‌پذيرد.
نوشته‌هاي در مورد محل و تاريخ تعمير و يا بازديد دوره‌اي بوژيها بر روي تيرهاي جانبي بوژي ثبت مي‌شود. بهره‌برداري از بوژيهايي كه تاريخ تعمير آنها گذشته است منع مي‌شود.
13ـ2ـ واگنهايي كه تاريخ تعمير آنها گذشته است به نحو زير از طرف راه‌آهن قبول مي‌شوند:
13ـ2ـ1ـ اگر واگنها با گذشت 14 روز از تاريخ تعمير دوره‌اي در مدت سه ماه توسط راه‌آهن استفاده‌كننده بارگيري و اعزام گرديده‌اند.
13ـ2ـ2ـ اگر واگنهاي قابل بهره‌برداري به مقصد راه‌آهن مالك و يا به ايستگاه ترانزيت در جهت راه‌آهن مالك بارگيري شده‌اند.
13ـ2ـ3ـ اگر واگنها بصورت خالي به راه‌آهن مالك عودت مي‌شوند تهيه برچسب طبق فرم ضميمه 15a (پ.پ.و) انجام مي‌گردد.
13ـ3ـ واگنهايي كه جعبه ياتاقانهاي آنها بايستي به تناوب روغنكاري شوند در صورت منقضي شدن مدت روغنكاري و سير در جهت راه‌آهن مالك نبايد به راه‌آهنهاي كشورهاي ديگر تحويل شوند.
پيوست 6 مربوط به پاراگرافهاي 24، 25، 26
ليست نرخهاي تجهيزات جانبي، كانتينرها، پالتها براي راه‌آهنهاي عضو قرارداد پ.پ.و.
جدول
پيوست 6 آ
مربوط به ماده 25
ليست نرخهاي تعمير كانتينرها بين راه‌آهنهاي عرض خط 1435 ميليمتر از يك طرف و 1520 ميليمتر از طرف ديگر بكار گرفته مي‌شوند. بجز مغولستان
جدول
پيوست 7 مربوط به پاراگرافهاي 26، 25، 24
پيوست 8 مربوط به پاراگرافهاي 24 و 26
پيوست 9 (مربوط به ماده‌هاي 12، 18)
پيوست 9 آ(مربوط به ماده 6)
ليست تلگراف و تلفن راه‌آهن‌ها
پيوست 9 ب (مربوط به ماده 1)
فهرست آدرس، شماره تلفن، شماره تلفن / فاكس، تلكس سازمانهاي مركزي راه‌آهن، سازمانهاي مركزي واگن و دفاتر محاسباتي مركزي
فرم برچسب واگن‌ها (به زبان كشور راه‌آهن تحويل گيرنده و ترجمه روسي آن چاپ مي‌شود.)
پيوست 11 (مربوط به ماده‌هاي 4 و 15)
پيوست 11 آ (مربوط به بند 8ـ7ـ3ـ20)
پيوست 11 ب (مربوط به بند 2ـ7ـ3ـ20)
پيوست 12(مربوط به ماده 17)
پيوست 13(مربوط به ماده‌هاي 24 و 25)
پيوست 14 (مربوط به ماده 10)
پيوست 15مربوط به ماده‌هاي 14 ، 15 ، 16
پيوست 15 آ (مربوط به ماده‌هاي 4، 23 ، 18، 16، 15 ؛ پيوست 1 و 5 پ.پ.و.)
پيوست 15 ب (آبي رنگ)(مربوط به ماده‌هاي 4، 15، 18 و 23، پيوست 1 و 5 پ.پ.و.)
پيوست 15 پ(آبي يا قرمز)(مربوط به ماده‌هاي 15، 4، 18 و 23، پيوست 1 و 5 پ.پ.و.)
پيوست 15 پ
پيوست 16(مربوط به ماده‌هاي 12 و 18)
پيوست 16 آ(مربوط به ماده 13)
پيوست 16 ب (مربوط به ماده 19 ، 23)
پيوست 17 (مربوط به ماده 10)
پيوست 18(مربوط به ماده‌هاي 12 و 18)
پيوست 19(مربوط به بندهاي 6ـ16 و 7ـ16)
پيوست 20(جهت پيوست 5 بند 5 ـ11ـ9)
پيوست 21 (مربوط به پيوست 1 بند 10)
پيوست 22(جهت پيوست‌هاي 1و 5 بندهاي 13 و 12)
پيوست 24(جهت پيوست‌1 بند13)
پيوست 25(جهت پيوست‌1 بند13)
پيوست 26(جهت پيوست‌1 بند13)
پيوست 27(جهت پيوست‌1 و 5 بندهاي 13 و 12)
پيوست 28(جهت پيوست‌1 و 5 بندهاي 13 و 12)
پيوست 29 (مربوط به پيوست‌هاي 1و 5 بندهاي 13 و 12)
ليست و نام اختصاري و كامل ترمزهاي پنئوماتيك اتوماتيك كه در حمل ونقل بين‌المللي به كار گرفته مي‌شوند.
پيوست 30(جهت پيوست‌1 و 5 بندهاي 12 و 13)
پيوست 31(جهت پيوست‌1 و 5 بندهاي 12 و 12)
پيوست 32(جهت پيوست1 بند8)
پيوست 1 ـ 32(جهت پيوست 1 بند 9 ـ 1ـ 13)
پيوست 33(جهت پيوست 1 و 5 بندها ي 13 و 12)
پيوست 34(جهت پيوست 1 بند13)
پيوست 35(جهت پيوست 1 بند12ـ 1 ـ 13)
پيوست 35آ(جهت پيوست 5 بند8 ـ 12)
پيوست 36(مربوط به پيوست 5 بند12)
پيوست 37(مربوط به پيوست 5 بند12)
پيوست 38(جهت پيوست 5 بند12)
پيوست 39(جهت پيوست 5 بند12)
پيوست 40(جهت پيوست 5 بند12)
پيوست 41(جهت پيوست 1 بخش 9)
پيوست 42(جهت پيوست 5 بند6 ـ 2)
پيوست 43(مربوط به ماده 20)
پيوست 43 (مربوط به ماده 20)پيوست 44(مربوط به ماده 2)
پيوست 45(مربوط به ماده 26)
پيوست 46(مربوط به ماده‌هاي 7، 15، 16، 20، 24، 25)
پيوست 47(مربوط به بند 4ـ2)
پيوست 48(جهت بند6 ـ 15)
پيوست 49(جهت پيوست 5، بند 1ـ 3 ـ 1)
پيوست 50(جهت بند 3ـ15)
پيوست 51
ضميمه 52(مربوط به بندهاي 9ـ23 و 5 ـ7 ـ 23)
پيوست 53(جهت بند 23، 2،9)
پيوست 54(جهت بند 23، 3، 4، 9 )
پيوست 56(جهت پيوست5 ، بند 13ـ 12)
ضميمه 57(مربوط به §18 بند 3ـ13ـ18 مربوط به §23 بند 3ـ3ـ23، مربوط به ضميمه 5 بند 14ـ12)

18458 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/2/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران