رأي شماره 965 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان

رأي شماره 965 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان شماره هـ/85/841تاريخ: 11/9/1386
شماره دادنامه: 965
کلاسه پرونده: 85/841
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدابراهيم شرف الدين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکايت وارد حريم قانونگذاري شده است، در بخشنامه مورد شکايت و در موضوع تقاضاي ديوارکشي چنين آورده شده (به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي و باغها) بند يک، زمين مورد درخواست داراي سند مالکيت، مفروز، مشعر به درختان ميوه ... باشد. در بند 2، در اراضي داراي سند مفروزي ششدانگ که به صورت زراعي باشد مجوز ديوارکشي صادر نمي‎گردد. بند 3ـ در اراضي مشاع و مشجر مجوز ديوارکشي صادر نمي‎گردد. اين بخشنامه مغاير با قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و مواد 30 و 31 قانون مدني مي‎باشد. لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 180/21172 مورخ 9/3/1386 اعلام داشته‎اند، نامه مورد شکايت در راستاي بخشنامه شماره135261/026/53 مورخ 14/10/1381 سازمان امور اراضي اصدار يافته و مغايرتي با بخشنامه مذکور ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر نيز با عنايت به دستورالعمل اجرائي مورخ 10/2/1376 مقام عالي وزارت کشاورزي وقت اصدار يافته است. همچنين دستورالعمل اجرائي مذکور نيز با عنايت به تبصره‎هاي 2 و 3 ماده يک و تبصره يک ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و با رعايت ماده 4 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور تنظيم شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 از تاريخ تصويب قانون مزبور کاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها جز در موارد ضروري ممنوع شده وحسب قسمت اخير تبصره 2 ماده مزبور تغيير کاربري اراضي موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطي که وزارت جهاد کشاورزي تعيين خواهد کرد، مجاز مي‎باشد. بنابراين احداث هرگونه بنا و ديوارکشي و تفکيک و تغيير کاربري اراضي مذکور بدون کسب مجوز قانوني خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها است و بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان که در تبيين حکم مقنن تنظيم و صادر شده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي‎باشد.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

18443 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/11 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران