تصويب‌نامه درخصوص مستثني شدن واحدهاي استاني نهضت سوادآموزي از طرح تجميع مديريتهاي استاني وزارت آموزش و پرورش

تصويب‌نامه درخصوص مستثني شدن واحدهاي استاني نهضت سوادآموزي از طرح تجميع مديريتهاي استاني وزارت آموزش و پرورش شماره 38814/ت40003هـوزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1387 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمـهور و به استناد ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ تصويب نمود:
واحدهاي استاني نهضت سواد آموزي از طرح تجـميع مديريتهاي استاني وزارت آموزش و پرورش مستثني هستند.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18430 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران