قانون الحاق يک تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب1370

قانون الحاق يک تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب1370شماره 14897/107 6/3/1387

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 25914/26845 مورخ 13/5/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب1370 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 18/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره35334 19/3/1387

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

قانون الحاق يك تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب1370 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 14897/107 مورخ 6/3/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون الحاق يك تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب1370

ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب3/4/1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 اضافه مي‌شود:
تبصره ـ هرگاه مستمري‌بگير بازنشسته يا ازكارافتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. درصورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي‌گردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهندبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

18430 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/2/18 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت رفاه و تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران