رأي شماره 928 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين از آزمايشي به رسمي

رأي شماره 928 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين از آزمايشي به رسمي شماره هـ/84/770تاريخ: 4/9/1386
شماره دادنامه: 928
کلاسه پرونده: 84/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي بهروز عبديل زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1172 موضوع شکايت آقاي بهروز عبديل‌زاده به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، اعتراض به مدلول نامه شماره 25273/21 مورخ 3/8/1378 مديرکل امور اداري وزارت بازرگاني به شرح دادنامه شماره 12/8/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي از تاريخ 1/7/1373 طبق نظريه هيأت محترم گزينش رسماً از خدمت برکنار شده و سپس بعد از مدتي حکم اعاده خدمت وي از تاريخ اجراي 14/11/1377 صادر گرديده است نامبرده از تاريخ 28/6/1373 لغايت 14/11/1377 اشتغال به کار نداشته لذا پرداخت حقوق در اين مدت مجوز قانوني و شرعي ندارد و بلکه اکل مال به باطل محسوب مي‎گردد. لذا از اقدامات انجام‌شده از ناحيه مديريت کل امور اداري وزارت بازرگاني تخلف از مقررات مشهود نيست و شکايت شاکي بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/926 موضوع تقاضاي تجديدنظر بهروز عبديل‌زاده نسبت به دادنامه شماره 966 مورخ 12/8/1379 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره692 مورخ12/6/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تجديدنظرخواه در مدت مذکور اشتغال به کار نداشته است، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/441 موضوع شکايت نادر شرافت‌نژاد به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، لغو حکم اخراج شماره 21269ـ 4/4/1374 به شرح دادنامه شماره 198 مورخ 27/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي به موجب حکم 59750 ـ 11/12/1370 با تاريخ اجراي 1/9/1370 به استخدام آزمايشي درآمده و حداکثر مدت خدمت آزمايشي به موجب ماده18 لايحه قانوني استخدام کشوري دو سال مي‎باشد و پس از پايان دوره خدمت آزمايشي، مستخدم در حکم مستخدم رسمي قطعي تلقي و هسته‎هاي گزينش هيأت مرکزي گزينش فارغ از رسيدگي است و نظر بـه اينکه هيأت مرکزي گزينش در تاريخ 26/8/1373 با استخدام قطعي شاکي مخالفت نموده است. لذا مستنداً به رأي 243 مورخ 7/12/1369 وحدت رويه ديوان عدالت اداري رأي به ابطال حکم اخراج معترض‎عنه و بازگشت به کار سابق صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/636 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت بازرگاني نسبت به دادنامه شماره 198 مورخ 27/2/1377 صادره از شعبه اول به شرح دادنامه شماره 1092 مورخ 4/9/1377 رأي به رد تجديدنظرخواهي و تاييد دادنامه بدوي صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/202 موضوع شکايت سيد جعفر آذرافروز به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، محاسبه سنوات و حقوق و مزاياي دوران اخراج شده بر اساس رأي اعاده به خدمت دادگاه، به شرح دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادنامه شماره 561 مورخ 18/5/1378 موضوع کلاسه پرونده78/503 اصداري از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري که شاکي را در حکم کارمندان رسمي تلقي فرموده و اخراج وي را پس از اتمام دوره آزمايشي فاقد وجاهت دانسته، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1431 موضوع تقاضاي تجديدنظر امور کارکنان و خدمات اداري وزارت بازرگاني نسبت به دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 1819 مورخ 24/11/1383 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به تفاوت موضوع شکايت و خواسته شاکي در پرونده کلاسه 76/441 شعبه اول ديوان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم اخراج از خدمت با موضوع شکايت و خواسته ساير شاکيان بين دادنامه صادره از شعبه اول ديوان که مورد تاييد شعبه سوم تجديدنظر نيز قرار گرفته است با دادنامه‎هاي صادره از شعبه هجدهم و دوم ديوان تناقضي مشهود نيست. ثانياً نظر به محتويات پرونده کلاسه 78/1172 و محتويات پرونده کلاسه 82/202 بين دادنامه صادره از شعبه هجدهم ديوان و دادنامه صادره از شعبه دوم ديوان که به ترتيب مورد تاييد شعبه ششم وشعبه نهم تجديدنظر ديوان قرار گرفته است تناقض وجود دارد. ثالثاً، طبق ماده 18 قانون استخدام کشوري حداقل خدمت آزمايشي شش ماه و حداکثر آن دو سال تعيين گرديده و در ماده 19 قانون مزبور تصريح شده است که « افرادي که در دوره آزمايشي لياقت و کارداني و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حکم وزارتخانه يا موسسه استخدام کننده و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.» نظر به اينکه با اتمام موفقيت‌آميز دوره خدمت آزمايشي، استخدام افراد به صورت رسمي و قطعي و برخورداري آنان از حقوق و مزاياي متعلقه به عنوان حق مکتسب قانوني به حکم مقنن تاييد و تثبيت شده است و اظهارنظر هسته‎هاي گزينش مبني بر عدم صلاحيت مستخدم دولت پس از پايان دوره خدمت آزمايشي موثر در مقام نيست و اخراج افراد مذکور بدون تمسک به نص قانونگذار و يا حکم قطعي مراجع ذيصلاح وجاهت قانوني ندارد و عدم اشتغال به خدمت شاکيان موصوف مستند به فعل آنان نبوده بلکه معلول حکم اخراج خلاف قانون بوده است. بنابراين دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 شعبه دوم بدوي ديوان مبني بر تاييد ادعا و استحقاق شاکي که به شرح دادنامه شماره 1819 مورخ 24/11/1383 شعبه نهم تجديدنظر ديوان تاييدشده و قطعيت يافته و متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

18427 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران