اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور شماره 36537/ت39852هـنهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1387 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامـه شمـاره 194028/10760هـ/ب مـورخ 11/12/1386 تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويـب‌نامه شماره 69475/ت37456ك مـورخ 2/5/1386 از تاريخ اعلام ايراد رسمـي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
در تبصره(1) ماده(4) بعد از عبارت « كيفيت خدمات‌رساني» عبارت « نيروي انتظامي» اضافه مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18426 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت بازرگاني
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت راه وترابري
وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
نهاد رياست جمهوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران