اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور

اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور شماره 36305/ت39945هـمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پيشنهاد شماره 17535/100 مورخ 5/3/1387 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
1ـ متن زير به انتهاي جدول شماره (1) پيوست تصويب‌نامه يادشده الحاق مي‌گردد:
كد دستگاه : 106000
عنوان دستگاه : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
2ـ متن زير جايگزين بند (10) و تبصره آن مي‌گردد:
« 10ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در مكالمات تلفن همراه در اخـتيار مديران و كارمندان دولت، نسبت به واگذاري سيم‌كارت و تجهيزات جانبي آن از قبيل گوشي، شارژر و غيره به قيمت كارشناسي به مديران و كارمندان يادشده اقدام نمايند».
تبصره ـ تشخيص موارد استثنـاء و همچنين پرداخـت كمك هزينه تلفن همـراه به ميزان يكصد تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس مي‌باشند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهدبود.
3ـ متن زير جايگزين بند (12) مي‌گردد:
« 12ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز بنزين مصرفي به قيمت آزاد (اعلام شده توسط مديريت ستاد حمل و نقل و سوخت) در موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي خود اقدام و براساس آن پرداخت نمايند.»
4ـ عبارت « استانهاي قم و تهران از شمول اين بند مستثني هستند» به انتهاي بند (33) اضافه مي‌شود.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18426 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/5 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران