اصلاح آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري

اصلاح آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري شماره35482/ت37827هـوزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/24884 مورخ 22/5/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (77) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري، موضوع تصويب‌نامه شماره 50158/ت34254هـ مورخ 4/4/1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در آيين‌نامه يادشده عبارت « و بياباني» بعد از واژه « كويري» اضافه مي‌شود.
2ـ در بند « ب» ماده (3) عبارت « مسكن و شهرسازي،» قبل از واژه « نيرو» اضافه مي‌شود.
3ـ بند « و» ماده (3) حذف مي‌شود و عنوان بندهاي « ز» و « ح» به ترتيب به « و» و « ز» تغيير مي‌يابد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/3/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18423 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/5 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشور
وزارت نيرو
وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت جهاد كشاورزي
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران