آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي شماره33053/ت38196هـوزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/74180 مورخ 11/6/1386 وزارت كشور و به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب1376ـ آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي

ماده1ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مكلفند از تاريخ 1/4/1387 كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال قرار دهند.
ماده2ـ دستگاههاي مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند از تاريخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي نموده و در كليه مواردي كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات مي‌باشد، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.
تبصره ـ با توجه به كاركرد الكترونيك باركدهاي چاپ شده در كارتها، دستگاههاي يادشده مي‌توانند براي افزايش دقت و سرعت از باركد خوان استفاده نمايند.
ماده3ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي موظفند از تاريخ 1/4/1387 ثبت نام دانش‌آموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي بالاي شانزده سال را با ارائه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند.
ماده4ـ دستگاههاي مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند از تاريخ 1/4/1387 سامـانه‌هاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهنـد كه هر فـرد با شمـاره ملي قابل شناسايي بوده و گردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص (شامل مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي) بين دستگاههاي ذي‌صلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود.
تبصره ـ گردش اطلاعات مذكور بين دستگاههاي يادشده مطابق دستورالعملي خواهدبود كه حسب مورد به امضاي بالاترين مقام دستگاههاي مربوط مي‌رسد.
ماده5 ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ويژگيهاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايي كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط با رعايت طبقه‌بندي لازم در اختيار آنان قرار دهد.
ماده6 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور درخصوص اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردي نمودن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند.
ماده7ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در استانها و شهرستانها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليتهاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم نمايند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزير كشور تهيه و به تأييد رييس‌جمهور مي‌رسد.
ماده8 ـ وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه نمايد.
ماده9ـ اعتبار اولين كارتهاي شناسايي ملي صادره طي سال 1380 تا پايان سال 1389 و كارتهاي صادره طي سال 1381 تا پايان سال 1390 تمديد مي‌گردد.
ماده10ـ ارائه اطلاعات تحصيل شده به موجب اين آيين‌نامه به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب1375ـ خواهدبود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18421 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/2/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران