تصويب‌نامه درخصوص تشكيل ستاد خشكسالي

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل ستاد خشكسالي شماره10919/ت107هـمعاونت اجرايي رييس جمهور ـ وزارت كشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ دفتر مناطق محروم كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور اتخاذ تصميمات لازم براي كاهش آثار ناشي از خشكسالي در كشور، هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و مديريت مقابله با پديده يادشده ستاد خشكسالي بامسئوليت آقاي علي سعيدلو معاون اجرايي رييس‌جمهور و با عضويت آقايان مصطفي پورمحمدي وزير كشور، سيدمنصور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و پرويز فتاح وزير نيرو، محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي، سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني، باقري‌لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، داود دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي، جليل بشارتي رييس دفتر مناطق محروم كشور و علي‌محمد نوريان رييس سازمان هواشناسي كشور تشكيل مي‌گردد. افراد يادشده به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور فوق تعيين مي‌شوند.
تصميمات نمايندگان ويژه در امور اجرايي موارد يادشده كه با اكثريت آراء اتخاد مي‌شود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18391 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/1/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت نيرو
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
دفتر مناطق محروم كشور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت اجرايي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران