اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور شماره3303/ت38904كوزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/12/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره156295/10627هـ/ب مورخ4/10/1386 و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره54542/ت37376ك مورخ11/4/1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در بند (4) ماده (3) عبارت « و نيز تا مبلغ يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال از محل اعتبار موضوع بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور» بعد از عبارت « حساب ذخيره ارزي» اضافه مي‌گردد.
2ـ در ماده (5) عبارت « تا مبلغ يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال از محل اعتبار موضوع بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور» قبل از عبارت « از محل رديف» اضافه مي‌گردد.
اين تصـويب‌نامه در تـاريخ 14/1/1387 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18382 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/1/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران