ماده واحده « خروج دانشكده بيمه اكو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ماده واحده « خروج دانشكده بيمه اكو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شماره7866/دششوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ 16/11/1386، بنا به پيشنهاد مورخ 7/9/1386 وزير علوم، تحقيقات و فناوري، ماده واحده « خروج دانشكده بيمه اكو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور» (مصوب جلسه608 مورخ 5/4/1386) را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ دانشكده بيمه اكو با توجه به شرايط خاص آن و ضرورت تدريس واحدهاي درسي در اين دانشكده به زبانهاي خارجي، از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور (مصوب جلسه 608 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، خارج مي‌شود.»
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

18379 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/11/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران