ماده واحده « انتخاب 6 عضو صاحبنظر كارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به پيوست فرهنگي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني (مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ماده واحده « انتخاب 6 عضو صاحبنظر كارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به پيوست فرهنگي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني (مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شماره7868/دششوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 620 مورخ 30/11/1386، در اجراي قسمت ذيل مصوبه لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوطه (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386)، ضمن تصويب افزايش تعداد اعضاي صاحبنظر كارگروه از 5 عضو به 6 عضو، تصويب نمود:
« ماده واحده ـ آقايان دكتر علي‌اكبر ولايتي، دكتر سيدمهدي خاموشي، دكتر سيدعليرضا صدرحسيني، دكتر حسين كچويان، دكتر فرهاد رهبر و آقاي حسن رحيم‌پورازغدي به عنوان اعضاي صاحبنظر كارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به پيوست فرهنگي (موضوع مصوبه جلسه618 مورخ 2/11/1386) انتخاب و به تركيب كارگروه مزبور اضافه مي‌شوند.»
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

18379 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/11/30 :تاريخ تصويب
:موضوع دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران