تصويب‌نامه درخصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت شماره660/ت39453هـمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (موضوع ماده (7) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب سال 1379) به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري قبل از سال 1379 (برمبناي حقوق سال 1382) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به رأي هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تا حداكثر معادل چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) ريال سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري (ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان كشوري و چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان لشگري) با تصويب هيئت‌عالي واگذاري موضوع ماده(13) قانون برنامه سوم توسعه و با رعايت سياستهاي اصل (44) قانون اساسي و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهاي كشوري و لشگري واگذار گردد.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18377 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران