تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمد ناظمي اردكاني به عنوان استاندار استان قم

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمد ناظمي اردكاني به عنوان استاندار استان قم شماره666/ت39461هـوزارت كشور

هيئت ‌‌وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به‌پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمد ناظمي اردكاني به عنوان استاندار استان قم تعيين مي‌شود.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18377 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران