تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (6) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي

تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (6) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي شماره212765/ت37774كوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6415/11 مورخ 16/4/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (6) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مشاركت و سرمايه‌گذاري مي‌نمايد (مانند مواردي كه در اجراي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب1366ـ پيمانكاري نيز به عهده شركت سرمايه‌گذار است)، اموال و دارايي‌هاي ايجادشده به نسبت سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي‌تواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و دارايي‌هاي مذكور را به عنوان تضمين حُسن انجام كار پروژه مربوط پذيرفته و يا جايگزين تضمين‌هاي سپرده شده قبلي پروژه نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه وترابري
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران