تصويب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (1) به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

تصويب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (1) به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه يادشده تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 69475/ت37456ك مورخ 2/5/1386 اضافه و تبصره‌هاي (1) و (2) سابق به ترتيب به تبصره‌هاي (2) و (3) اصلاح مي‌شود.
تبصره1ـ سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري با ظرفيت بيش از پنج (5) نفر و با موتور پايه‌سوز گاز، در صورت شماره‌گذاري با پلاك عمومي (تاكسي)، پنجاه درصد (50%) نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهدداشت.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنايع و معادن
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت راه وترابري
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
نهاد رياست جمهوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران