تصويب‌نامه درخصوص شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي با رعايت قوانين و مقررات

تصويب‌نامه درخصوص شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي با رعايت قوانين و مقررات شماره212760/ت39261كوزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست

وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه يادشده تصويب نمودند:
شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18369 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران