اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس

اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس شماره 202286/ت32879هـوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

هيئت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 9/5/1384 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 79/17/104/24205 مورخ 28/1/1384 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح ـ مصوب 1381 ـ اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس

فصل اول ـ كليات:
مـاده1ـ بـه منـظور انجام فـعاليتهاي مـربوط به وسـايل بـدون سـرنـشين و هواپيماهاي سبك و فوق سبك مندرج در تبصره (1) ماده (8) اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود، شركت صنايع هوايي قدس كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شد در زيرمجموعه سازمان تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود و در موارد سكوت تابع مقررات مربوط به شركتهاي دولتي خواهد بود.
تبصره ـ طرحها و برنامه‌هاي شركت در چارچوب مقررات اين اساسنامه، هماهنگ و براساس تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح كه به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌شود، انجام مي‌گيرد.
ماده3ـ مدت فعاليت شركت از تاريخ تشكيل نامحدود مي‌باشد.
ماده4ـ مركز اصلي شركت تهران مي‌باشد. شركت در صورت لزوم مي‌تواند با رعايت تدابير و قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي، شعب يا نمايندگيهايي در نقاط مختلف داخل يا خارج از كشور ايجاد نمايد.
ماده5 ـ سرمايه اوليه شركت، مبلغ يكصد ميليون ريال مي‌باشد كه به صورت هزار سهم يكصد هزار ريالي بانام تسهيم گرديده و كلاً پرداخت شده است و نهصد و نود و هفت (997) سهم آن متعلق به سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، يك سهم متعلق به شركت صنايع هواپيماسازي ايران، يك سهم متعلق به شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران و يك سهم ديگر آن متعلق به شركت صنايع هواپيمايي ايران (صها) مي‌باشد.
تبصره1ـ صنايع هوايي قدس و ساير واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي موجود كه تمام يا بخشي از آنها متعلق به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و به تشخيص وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فعاليت آنها مرتبط با وظايف شركت مي‌باشد، با كليه اموال منقول و غيرمنقول، داراييها، نيروي انساني، ذخاير، ديون، تعهدات، حقوق و منافع به شركت منتقل مي‌گردد. ارزش دارايي واحدها و صنايع يادشده پس از ارزيابي با تصويب مجمع عمومي و با رعايت ساير ترتيبات قانوني به عنوان سهام سازمان به سرمايه شركت افزوده خواهد شد.
تبصره2ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه، مالكيت عين و منافع كليه اراضي و املاك واقع در متصرفات قبلي صنايع هوايي قدس كه مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و بدون معارض مي‌باشد با رعايت ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ به شركت منتقل و به سرمايه آن افزوده مي‌شود.
ماده6 ـ موضوع عمليات شركت عبارت است از:
1ـ طراحي، ساخت، توليد و بهسازي انواع هواپيماهاي بدون سرنشين اعم از بال ثابت و بالگرد و قطعات، تجهيزات و مجموعه‌هاي مربوط به آنها و انجام اقدامات ياد شده در مورد ساير وسايل بدون سرنشين.
2ـ طراحي، ساخت، توليد و بهسازي انواع پرنده‌هاي سبك و فوق سبك.
3ـ تعمير، نگهداري، ارائه خدمات پس از فروش و تأمين قطعات و اقلام موردنياز محصولات توليدي شركت.
4ـ انجام اقدامات مطالعاتي، پژوهشي، آموزشي، فني و بازرگاني كه لازمه انجام يا تحقق موضوعات فوق باشد.
تبصره ـ تهيه و تأمين سفارشهاي تسليحاتي و نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مقدم بر ساير فعاليتها خواهد بود.
فصل دوم ـ اركان شركت:
ماده7ـ شركت داراي اركان زير مي‌باشد:
1ـ مجمع عمومي.
2ـ هيئت مديره و مديرعامل.
3ـ بازرس قانوني (حسابرس).
ماده8 ـ اعضاي هيئت مديره سازمان، نمايندگي صاحبان سهام شركت را در مجمع عمومي شركت عهده‌دار مي‌باشند و رياست مجمع عمومي بر عهده رييس هيئت مديره سازمان خواهد بود.
ماده9ـ مجمع عمومي شركت حداقل دو بار در سال تشكيل مي‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومي بطور فوق‌‌العاده به پيشنهاد رييس مجمع يا دو نفر از اعضاي مجمع يا رييس هيئت مديره شركت يا بازرس قانوني تشكيل خواهد شد.
تبصره1ـ جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با سه رأي موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجراست.
تبصره2ـ اعضاي هيئت مديره مي‌توانند با تأييد رييس مجمع، بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت كنند.
ماده10ـ مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تدابير ابلاغي داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1ـ تعيين اهداف، سياستها و خط مشي‌هاي شركت در چارچوب سياستهاي ابلاغي سازمان.
2ـ بررسي و تصويب بودجه و برنامه سالانه شركت.
3ـ بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و بازرس قانوني و رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي سالانه و صورتحساب عملكرد سالانه شركت و ساير امور مربوط به حساب‌هاي مالي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
4ـ بررسي و تصويب دريافت تسهيلات مالي و ارايه تضمينات لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5 ـ اتخاذ تصميم درباره سرمايه‌گذاري و مشاركت.
6 ـ بررسي و تصويب ايجاد يا انحلال شعب و نمايندگيها.
7 ـ بررسي و پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه به مراجع قانوني ذيربط و اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوك‌الوصول و لاوصول شركت.
8 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت جهت سير مراحل تصويب.
9ـ تأييد اصلاحات اساسنامه شركت و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط.
10ـ انتصاب يا عزل مديرعامل و اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت مديره شركت به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
11ـ تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل با رعايت مقررات مربوط.
12ـ اتخاذ تصميم در زمينه ارجاع امر به داوري، تعيين داور، اعطاي حق صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات يا اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي شركت است.
14ـ وظايف و اختيارات مندرج در بندهاي (1) تا (5) ماده (16) اساسنامه سازمان.
تبصره ـ مجمع عمومي مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به رييس مجمع تفويض نمايد.
ماده11ـ هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل است و از بين اشخاصي كه در امور نظامي، صنعتي، اقتصادي، مالي، مديريت و حقوقي داراي تحصيلات عالي و حداقل پنج سال تجربه باشند، براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. حداقل سه نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره بايد به صورت موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه نمايند.
تبصره ـ عضويت مجدد اعضاي هيئت مديره در پايان مدت عضويت آنها بلامانع است و تا زماني كه اعضاي هيئت مديره جديد منصوب نشده‌اند، اعضاي قبلي در سمت خود باقي خواهند ماند.
ماده12ـ جلسات هيئت مديره به هنگام لزوم با دعوت رييس هيئت مديره و يا دو نفر از اعضا تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق سه نفر از اعضاي حاضر معتبر و لازم‌الاجراست.
ماده13ـ هيئت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه براي انـجام اقداماتي كه مـوجب پيشـبرد فعاليتهاي شـركت و تأمين مقاصد و هدفهاي آن مي‌باشـد و اتخاذ تصـميم درخصوص آنها صراحتـاً جـزو وظايـف مجمع عمومي قرار نگرفته، داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و مراقبت در حُسن اجراي آنها.
2ـ بررسي و ارايه طرحها، پيشنهادها و گزارشهايي كه بايد براي تصويب و يا تأييد به مجمع عمومي تقديم شود.
3ـ تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي سالانه و حساب عملكرد شركت جهت ارايه به مجمع عمومي و بازرس قانوني (حسابرس).
4ـ پيشنهاد طرح كلي ساختار و تشكيلات، تأسيس يا انحلال شعب و شرح وظايف كلي آنها به مجمع عمومي.
5 ـ ارائه پيشنهاد درخصوص مشاركت و سرمايه‌گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي به مجمع عمومي.
6 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادهاي شركت براساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان.
7ـ ارايه پيشنهاد در زمينه ارجاع امر به داوري، تعيين داور، اعطاي حق صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ بررسي و تصويب دستورالعملها، طرحها و برنامه‌هاي مورد نياز براي اجراي مصوبات مجمع عمومي و ساير اموري كه براي حُسن اداره شركت لازم است.
تبصره ـ اعضاي هيئت مديره مي‌توانند بخشي از اختيارات خود را به اتفاق آرا و با مسؤوليت خود به مديرعامل شركت تفويض نمايند. اين اختيارات شامل مواردي كه هيئت مديره مرجع پيشنهاد يا تهيه گزارش يا طرحها و مصوبات به مجمع عمومي مي‌باشد، نخواهد بود.
ماده14ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت و مسؤول حُسن اداره امور
و حفظ و تـأمين حقـوق، منافع و امـوال شـركت و اجـراي مـصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و به ويژه داراي اختيارات زير است:
1ـ اصلاح و بهسازي مستمر نظام مديريت و واحدهاي تابع جهت افزايش كارايي و بهره‌وري مطلوب شركت.
2ـ انجام كليه امور مربوط به نيروي انساني شركت و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان در چارچوب ضوابط سازمان.
3ـ تهيه و تنظيم طرحها، بودجه‌ها، صورتهاي مالي و روشهايي كه بايد براي اتخاذ تصميم يا تصويب، تقديم هيئت مديره گردد.
4ـ انعقاد معاملات و قراردادها و اجراي آنها براساس مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان.
5 ـ نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، مراجع اداري و قضايي داخلي با حق توكيل به غير و ارجاع امر به كارشناسي.
6 ـ افتتاح و بستن حساب بانكي براي شركت، واريز و برداشت وجه با رعايت ماده (15) اين اساسنامه.
7 ـ امضاي مكاتبات، اسناد و امور جاري شركت.
8 ـ اتخاذ تصميم و اعمال تدابير لازم درباره هر نوع اقدامي كه در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط براي حُسن اداره امور شركت لازم است.
تبصره ـ مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به كاركنان شركت به تشخيص و مسؤوليت خود براي مدت معين تفويض نمايد.
ماده15ـ قراردادها، معاملات، اسناد مالي، اوراق بهادار و هرگونه سند ديگري كه مستلزم قبول تعهد يا واگذاري حقي از شركت باشد، بايد به امضاي توأم مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره شركت، به انتخاب هيئت مديره برسد. مقامات صاحب امضا مي‌توانند حق امضاي خود را با حفظ مسئووليت به ساير كاركنان شركت كه مورد تأييد هيئت مديره باشند، واگذار نمايند.
مـاده16ـ شـركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود.
ماده17ـ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه حساب سود و زيان و ساير اسناد و صورتهاي مالي شركت رسيدگي و نظر خود را با رعايت قوانين و مقررات به مجمع عمومي ارايه نمايد.
فصل سوم ـ ساير مقررات:
ماده18ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع مي‌شود و آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد. نخستين سال مالي از تاريخ ابلاغ اساسنامه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده19ـ به منظور افزاش بنيه مالي شركت هر سال ده درصد سود ويژه به عنوان اندوخته قانوني شركت در حسابها منظور خواهد شد تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت شود.
تبصره ـ افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد.
ماده20ـ شركت درخصوص مسايل عمومي نيروهاي انساني مانند جذب، گزينش، انتصابات، ترفيعات و اعزام به خارج مشمول ضوابط حاكم بر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي‌باشد.
ماده21ـ تعيين قيمت فروش خدمات و محصولات شركت به نيروهاي مسلح برابر با دستورالعملي است كه بنا به پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
ماده22ـ براساس ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، اين اساسنامه پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح قابل اجرا مي‌باشد.
اين اسـاسنامه به موجـب نامه‌هاي شـماره 13474/30/84 مورخ 21/7/1384 و شماره 25264/30/86 مورخ 11/12/1386 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


18368 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/7 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران