تصويب‌نامه درخصوص مجزا نمودن ساز و كار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهيلات اعطايي از ساير سپرده‌ها توسط مؤسسات اعتباري

تصويب‌نامه درخصوص مجزا نمودن ساز و كار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهيلات اعطايي از ساير سپرده‌ها توسط مؤسسات اعتباري شماره211422/ت39394هـوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف ساماندهي منابع قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباري و همچنين ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه در بين مردم و عملياتي نمودن قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
1ـ كليه مؤسسات اعتباري مكلفند ساز و كار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه را از ساير سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي مجزا نمايند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهيلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌شود.
تبصره1ـ منظور از مؤسسه اعتباري در اين آيين‌نامه بانكهاي دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است كه تحت عناوين مذكور از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز دريافت نموده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد.
تبصره2ـ مؤسسات اعتباري موظفند برنامه زمان‌بندي خود را درخصوص اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه به نحوي كه حداكثر طي مدت يك سال نسبت نود و پنج درصد عملياتي شود، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
تبصره3ـ بانكهاي قرض‌الحسنه براساس ماده (27) دستورالعمل ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بانكهاي قرض‌الحسنه و تبصره آن عمل مي‌نمايند.
2ـ بانك قرض‌الحسنه مهر ايران با سرمايه مشترك بانكهاي دولتي و غيردولتي و صندوق مهر امام رضا ايجاد مي‌شود.
تبصره1ـ ميزان سهم نقدي و غيرنقدي هر بانك در بانك قرض‌الحسنه مهر ايران توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه مشخص خواهدشد.
تبصره2ـ صندوق مهر امام رضا مكلف است در تأمين سرمايه بانك قرض‌الحسنه مهر ايران به ميزان هفت هزار ميليارد (7،000،000،000،000) ريال مشاركت نمايد.
3ـ به منظور حذف رقابتهاي نامطلوب و جابجايي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در بانكها، پرداخت مشوقهاي سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (جوايز) حداكثر براي دو بار در سال به طور همزمان براي كليه بانكها و حداكثر به ميزان دو درصد مانده حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهدبود.
تبصره ـ دستورالعمل ساماندهي ميزان مشوقهاي سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (نوع و ميزان)، نحوه قرعه‌كشي، تبليغات و زمان‌بندي قرعه‌كشي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين مي‌گردد.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه ساز و كار نظارتي متناسب با منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانكها را تهيه و ابلاغ نمايد.
5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يك‌بار گزارشي از تعداد متقاضيان تأسيس بانك قرض‌الحسنه، تعداد پذيرفته‌شدگان، تعداد متقاضياني كه پذيرفته نشده‌اند و دلايل رد آنها را به كميسيون اقتصاد هيئت وزيران ارائه نمايد.
6 ـ مسئوليت حُسن اجراي اين تصويب‌نامه بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
7ـ مصوبه شماره 182618 مورخ 10/11/1386 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي لغو مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18368 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران