قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي

قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعديشماره191722/801 5/12/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره199783 26/12/1386

وزارت كشور

قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه يك هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 191722/801 مورخ 5/12/1386 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي

ماده1ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (57) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن الحاق و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌يابد:
تبصره2ـ نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد.
تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.
ماده2ـ ماده (19) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده19ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگه‌هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهدشد:
الف ـ در موارد ذيل برگه‌هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي‌گردد:
1ـ آراء ناخوانا باشد.
2ـ آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.
3ـ آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ب ـ در موارد ذيل برگه‌هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي‌گردد:
1ـ صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2ـ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3ـ آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4ـ آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.
5 ـ آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 ـ آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7ـ آراء تكراري.
8 ـ آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9ـ آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10ـ آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
11ـ آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگه رأي نوشته شده باشد.
12ـ آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
تبصره1ـ كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهدشد.
تبصره2ـ آراء زائد مذكور در جزء (2) بند « ب» به قيد قرعه از كل برگه‌هاي رأي كسر مي‌شود.
تبصره3ـ آراء باطل مأخوذ در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي‌گردد.
ماده3ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

18368 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/1 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران